fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Wolny weekend jest, czyli po?pij jeszcze dzieciok. Dajcie kubek kawy.

Ile dzieci na ?wiecie? Ile charakterków upartych? Ile niezno?nych ba?aganiarzy, lub te? przeciwnie, grzecznych i pouk?adanych maluchów, tego nie zlicz??

Co ??czy te wszystkie dzieciaki? Jest jedna taka rzecz. Po tytule pewnie ju? si? domy?li?a?, ?e chodzi tu o wczesne wstawanie w weekend.

Z dystansem do weekendu

Powsta?o miliony memów, pokazuj?cych jak wygl?daj? zaspani, zm?czeni rodzice nad ranem w weekend, a jak dzieci, które nie wiadomo z jakich przyczyn, nagle w sobot? i niedziel?, znajduj? pok?ady energii, którymi emanuj?, cz?sto od 5-tej rano.

Sk?d ta cholerna si?a si? bierze, o tym b?dzie dzisiejszy wpis. Zachowaj jednak dystans do tego co przeczytasz, poniewa? s? to moje subiektywne przemy?lenia, które maj? wsparcie w psychologii, ale jak wiadomo, ka?de dziecko jest inne, wi?c nie generalizujmy. Jeden obudzi si?, bo b?dzie ju? wyspany, a drugi tak po prostu, bo co? mu si? przy?ni?o. Wi?c u?miechnij si? i „scrolluj” dalej.

A tak przy okazji znacie Arlen? Witt? Pewnie tak, jednak dla tych trzech osób co nie znaj?, to jest to dziewczyna (a mo?e powinienem powiedzie? pani…eee nie, w podobnym wieku jeste?my), która prowadzi kana? na Youtube o poprawnej wymowie j?zyka angielskiego. Tutaj mo?ecie sprawdzi? jej kana?. Ostatnio na Instastory powiedzia?a, ?e wi?kszo?? serwisów spo?eczno?ciowych, blogerów, tekstów wszelakich na stronach w internecie, wpisuj? niepoprawny cudzys?ów. Niestety ma racj?, chocia? wi?kszo?ci to pewnie nie przeszkadza. Sam do tej pory tak wpisywa?em, bo jest po prostu wygodniej. Ale trudno, taki ze mnie „geek”, ?e nie b?d? móg? ju? teraz inaczej pisa?, jak tylko poprawnie. Dzi?kuje Ci Arlena :((

Nie wstaj? dzisiaj

Ale wracaj?c do tych naszych ma?ych cudownych dzieci. Zastanawia?em si? dlaczego, jak maj? wsta? do przedszkola (mowa o moim b?blu oczywi?cie i prawie ca?ej grupy jego kolegów i kole?anek) to s? tak jakby w hipnozie. Powieki staj? si? coraz, ci??sze, chce im si? spa? d?u?ej, nie maj? ochoty wychodzi? spod ciep?ej ko?derki. A na has?o wstajemy, miny maj? takie, jakby im co? w gardle stan??o.

Nale?y tutaj wspomnie? o milionie wa?nych spraw, zanim podnios? si? ?askawie z ?ó?ka. Przeczytaj im co?, podaj ?niadanko do ?ó?ka, herbatk?, przytul mnie 15 razy (chocia? to mi nie przeszkadza) i ca?e szcz??cie, ?e ten mój ju? sam korzysta z ubikacji, bo jeszcze w nocnik robi?by pod ko?dr?.

Dzie? apokalipsy, czyli wolny weekend

Weekend natomiast, wygl?da ca?kowicie odmiennie. Energii ma tyle, jakby szpinaku si? najad?, jak „Popeye” (cudzys?ów), z bajki o marynarzu, pami?tacie tak? posta?, czy tylko ja taki stary jestem?

Kreatywno?? od 6:30, jest tak ogromna, jakby w nocy ?ni? o wielkich przygodach, a teraz chcia? to wszystko zrealizowa?, z Bogu ducha winnymi rodzicami, którzy ledwo podnosz?c si? z ?ó?ka, marz? o kawie na balkonie. Dziecko daj ?y?.

Wiem, ?e ogromna ilo?? dzieci zachowuje si? w podobny sposób, dlatego postanowi?em przyjrze? si? problemowi i zrobi?em ma?y research, w?ród kilku matek przedszkolaków i doszed?em do poni?szych wniosków:

wolny weekend

Jaki dzi? mamy dzie?? Starsze dzieci ju? powiedzmy sobie, takie „szkolne”, które znaj? ca?y harmonogram szko?y, wiedz? dok?adnie jaki jest dzie? tygodnia, wi?c nie maj? problemu, ?eby „przem?czy?” si? w szkole i poczeka? do weekendu. Przedszkolaki natomiast, pytaj? si? rodziców, jaki jest dzie? tygodnia i co b?dziemy robi? kolejnego dnia. Codziennie s?yszymy pytanie: „A jutro idziemy do przedszkola”? Wi?c pod?wiadomie wiedz?, ?e ten wolny dzie? od przedszkola zaraz nadejdzie. Niewa?ne jest, czy dzieci lubi? tam chodzi?, czy te? nie, chodzi o pod?wiadomo??, która podpowiada, ?e ten wolny dzie?, sp?dz? w domu. W wieczór, w którym us?ysz?, ?e jutro rano nie musz? wstawa? i wychodzi? z domu, mózg automatycznie notuje notk?, i ka?e im budzi? si? wcze?niej, ?eby nie zmarnowa? ani jednej minuty tego jak?e pi?knego wolnego dnia.

– Stereotyp wolnego weekendu Ka?dy kto pracuje od poniedzia?ku do pi?tku, codziennie my?li o sobocie. Bez wzgl?du na to czy kochasz, lubisz, czy te? nienawidzisz tego co robisz, to zawsze jest temat weekndu w domu. A gdzie pojedziemy w sobot?? A ciocia nas odwiedzi w weekend. Mo?e skoczymy do babci w sobot?? A dawno nie byli?my w Zoo, mo?e wybierzemy si? w niedziel??

No same atrakcje. Dziecko, nawet takie, które jeszcze nie mówi, to ma uszy i s?yszy co si? dzieje. Weekend jest czym? wyj?tkowym, czym? co pozwala si? rodzicom zrelaksowa? po ci??kiej pracy. Czym?, kiedy mo?na zrobi? ciekawe wycieczki, czym? co nie b?dzie kolejnym nudnym dniem pe?nych rytua?ów. Maluch widzi, s?yszy, pod?wiadomie notuje si? obraz atrakcji i…pobudka gotowa.

 – Niespodzianka Zdarza nam si? obiecywa? dzieciom, ró?ne niespodzianki. Nie mówi?, ?e co tydzie?, ale kilka, mo?e kilkana?cie razy w roku. Jak si? tak zastanowi? to wi?kszo?? z nich dzieci dostaj? w?a?nie w weekend. A dlaczego? Odpowied? jest bardzo prosta. Poniewa? wtedy rodzice, jak i dzieci maj? czas. Nikomu nigdzie si? nie spieszy, nie trzeba i?? do pracy ani szko?y.

I teraz dziecko, które kilka razy w roku otrzymuje prezent, czy niespodziank? na przyk?ad w postaci wycieczki za miasto, lub do Zoo, ma w g?owie obraz weekendu, jako czego? wyj?tkowego. Prezenty, niespodzianki i wyjazdy mimo, ?e nie zdarzaj? si? cz?sto, to zakodowana w mózgu informacja istnieje i mo?e by? przyczyn?, wczesnego wstawania.

Starsze natomiast dzieci, które ju? chodz? przynajmniej do podstawówki, no to tutaj nie ma co du?o pisa?. Jeszcze w pierwszym okresie ucz?szczania, ch?tnie wstawaj? i ciesz? si? na my?l o nauce. Ale im starsze, tym coraz rzadziej sprawia im to przyjemno??. Wiem, ?e s? dzieci, które kochaj? chodzi? do szko?y, ale nie ma co si? oszukiwa?, wi?kszo?? tego nie lubi.

Sprawd? jaka ksi??ka, pomo?e tobie i dziecku w szybszym przyswajaniu wiedzy

Dlatego nie dziwmy si? naszym maluchom, ?e tak uparcie budz? si? w weekendy wcze?niej, ni? w normalny dzie? tygodnia. Wszystko to sprowadza si? do psychologii naszych zachowa?. Maj? to zaprogramowane i cz?sto jest to nasza wina. Skaczemy nad tymi weekendami, jak nad jakim? odpustem, wi?c one to widz? i chc? celebrowa? go razem z nami. Najwa?niejsze jednak jest to, ?eby mia?y z kim sp?dza?, te wolne weekendy.

Je?li spodoba? Ci si? ten post, podziel si? nim prosz? na swoim profilu. Dzi?kuj?.

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: