fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Samodzielno??, czyli szcz??liwe dziecko.

Dlaczego boimy si? o nasze dzieci? S? to nasze skarby najwi?ksze, kochamy je ponad ?ycie. Martwimy si? czy wyrosn? na dobrych ludzi. Karmimy je od urodzenia, przewijamy, patrzymy jak pokonuj? pierwsze kroki. Uczymy samodzielno?ci, o i nad tym si? dzisiaj skupimy. Nad samodzielno?ci? naszych dzieci.

samodzielnosc

Rzecz to oczywista, ?e chcemy aby nasze dzieci by?y samodzielne w jak najwi?kszym stopniu, bo to w ko?cu ich ?ycie a nie nasze, wi?c nie mo?emy ich wyr?cza? w podstawowych czynno?ciach. W zale?no?ci od wieku w jakim aktualnie s?, pozwalamy im na robienie coraz to wi?kszej ilo?ci czynno?ci samodzielnie.

Co mog? robi? same

Dziecko w wieku przedszkolnym, potrafi ju? samodzielnie chodzi?, biega?, je??, u?ywa? toalety, my? z?bki, ubiera? si?, oraz wiele innych mo?liwo?ci, o których nawet czasami matki i ojcowie nie wiedz?. Oczywi?cie nie wszystki dzieci b?d? si? rozwija?y tak samo wi?c nie chc? tu nikogo skaleczy? swoj? opini?, ale powiedzmy, ?e powy?ej wymienione sprawy, wi?kszo?? przedkolaków potrafi za?atwi? sama.

Dlaczego wi?c pomagamy im w tym? Z lenistwa, przyzwyczajenia, wygody, czy mo?e uwa?amy, ?e same sobie nie poradz?? Jakie skutki nas czekaj? w zwi?zku z tak? oboj?tno?ci? w sprawie pozwalania dziecku na samodzielno??? Wiele zosta?o ju? napisane i powiedziane i w tej sprawie, wi?c przytocz? tylko najwa?niejsze punkty.

Dziecko, które za m?odu jest wyr?czane w podstawowych sprawach, w przysz?o?ci mo?e mie? problemy z komunikacj? z inymi. Je?li ci?gle wyr?czasz go w odpowiedziach na najprostsze pytania, kiedy? mo?e nie poradzi? sobie, nawet z kupieniem biletu do kina. Je?li b?dziesz za niego sprz?ta?, karmi? go, oraz ubiera?, mo?e wyrosn?? na kogo? kto nie b?dzie wiedzia? jak pos?ugiwa? si? podstawowymi sztu?cami, w kwestii ubierania mo?e mie? k?opoty z dobieraniem odpowiednich strojów, a w domu b?dzie mo?e mie? taki ba?agan, ?e chyba tylko mama mo?e pomóc.

Ma?e kroczki

Nadopieku?cze wychowanie mo?e przynie?? bardzo z?e skutki. Gorsze ni? teraz mo?e si? to wydawa?. Bo w ko?cu przecie? ja go tylko nakarmi?, pomog? wej?? na ?lizgawk?, a potem zanios? do domu bo taki zm?czony jest. Je?li wydaje ci si?, ?e masz taki model w domu, to postaraj si? cho? troch? to zmieni?. Ma?ymi kroczkami. Dzieci bardzo szybko przyzwyczajaj? si? do dobrego (nie tylko dzieci) dlatego jak b?dziemy ich wyr?cza? to im te? b?dzie tak wygodnie. A to doprowadzi do tego, ?e nawet si? nie spostrzegniesz a b?dziesz 10-latkowi pomaga? dos?ownie we wszystkim.

Pewnym jest jednak tak?e, ?e bardzo lubi? uczy? si? czego? nowego. Problem jednak polega na odpowiednim nastawieniu rodzica oraz przekazaniu dziecku, profitów z bycia samodzielnym. Ma?o go b?dzie interesowa?o to, ?e w przysz?o?ci b?dzie pewniejszym siebie, jak b?dzie sam robi? to czy tamto. Przysz?o?? jest dla nich zbyt abstrakcyjna. Je?li porównasz go do innych dzieci, mo?e to przynie?? wi?cej k?opotów ni? korzy?ci. Dziecko przede wszystkim trzeba zach?ci? do uczestnictwa we w?asnym ?yciu. Z ka?dym dzieckiem mo?e by? inaczej, ale s? pewne metody które powinny si? sprawdzi? tak?e u was.

Zach?? do ubierania si?

Je?li twój maluch nie ma ochoty na szarpanie si? z T-shirt’em i wpada w panik? przy skarpetkach, postaraj si? mu delikatnie pomóc na pocz?tku, ale za ka?dym razem mniej. Wyt?umacz i poka? jak ma to zrobi?, krok po kroku, nie narzekaj, ?e za?o?y? na lew? stron?, tylko pochwal, ?e sobie poradzi?. Stara? si? sam, nawet nie wiesz jak bardzo mu zale?y na twojej dobrej ocenie. B?dzie próbowa? zrobi? to lepiej, je?li b?dzie mia? zach?te a nie nagan?.

Wspólne jedzenie

Tutaj jeste?my dobrym przyk?adem (tzn. w sensie negatywnym). Nati obraca widelcem, ma?ym no?ykiem, ale z zupk? ma czasem lenia. Lepiej jest jak mama czy tata nakarmi, bo i zje szybciej póki ciep?e, i ciuchy ca?e. Nie poparzy si? ani nie poleje. No i tak w?a?nie brzmi tata z wymówkami, który jeszcze na to pozwala i sam do tego doprowadzi? 🙂 Znajdujemy wyj?cie, ?e trzeba tak samo wolno je?? jak i on, wtedy nie ma mo?liwo?ci, ?e kto? mu pomo?e, bo ka?dy macha swoj? chochl?. Radzi sobie dobrze tylko, wooooolno mu to idzie. No ale trudno lepiej wolno jak wcale. Nie bardzo wiadomo co mo?e spowodowa? takie wyr?czanie z jedzeniem, wi?c lepiej b?dzie jak dziecko b?dzie jad?o w swoim tempie.

Plac zabaw

Na ka?dym placu zabaw mo?na us?ysze? kilka cz?sto powtarzaj?cych si? s?ów. Bardzo ?adnie opisa?a to szczesliva pod tym linkiem, wi?c nie b?d? powtarza?, ale zadaj sobie pytanie, czy twój maluch poszed? si? tam pobawi?, czy mo?e sta? i patrze? jak inne dzieci si? bawi?. Nie tylko musimy im pozwoli? na zabaw?, ale wr?cz zach?ci? do szale?stwa, bo przecie? gdzie maj? si? wybiega? i wykrzycze? jak nie na dworze (albo na polu jak mówi? Krakowianie). Pe?ne zakazów i zahamowa? dziecko, nie potrafi si? w pe?ni cieszy? dniem. Tak jak ty potrzebujesz spokoju i odpoczynku przy fili?ance dobrej kawy, tak dziecko potrzebuje szale?stwa i zabawy. Zfrustrowane dziecko pasuje do placu zabaw jak krawat do dresów. Niby za?o?y? mo?na, ale jak to wygl?da.

 

Zdaniem psychologów, oraz wielu innych obserwatorów, g?ównym powodem wyr?czania dziecka we wszystkim jest brak czasu. ?yjemy w takim momencie, ?e ka?dy zawsze si? dok?d? spieszy. Do pracy, na zakupy, do szko?y. W tej codziennej pogoni za wszystkim, cz?sto zapominamy o najwa?niejszym. O dziecku, które na nas patrzy, na?laduje obserwuje pragnie si? uczy? nowych rzeczy, bawi? i sp?dza? czas z najbli?szymi. A my patrz?c na w?asne korzy?ci, cz?sto nie?wiadomie, nie zwracamy uwagi na jego potrzeby. Tak w?a?nie jest z samodzielno?ci? u dziecka. Chcemy ?eby sobie radzi?o samo w wielu czynno?ciach, ale jednocze?nie albo si? spieszymy, albo wiemy, ?e zrobimy co? lepiej, wi?c nie dajemy mu szansy do dzia?ania.

Zach?cam wszystkich do refleksji w tej jak?e wa?nej sprawie, a je?eli spodoba? ci si? ten wpis, podziel si? nim prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym, aby wi?cej osób mog?o go przeczyta?. Dzi?kuje i pozdrawiam

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: