fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Rozwój dziecka do 18-ego miesi?ca, czyli dowód, ?e..

Czy ka?de dziecko mo?na wrzuci? do tego samego worka i powiedzie?, ?e ich rozwój b?dzie identyczny. I tak i nie. Ze wzgl?du na rozwój poszczególnych cz??ci cia?, sposobu trzymania g?ówki, poruszania ko?czynami czy te? rozgl?dania si? dooko?a, mo?emy przyj??, ?e wi?kszo?? dzieci rozwija? si? b?dzie podobnie oraz w podobnym czasie osi?gn? te same rezultaty. Poni?ej kilka przyk?adów z którymi nie sposób si? nie zgodzi?:

Rozwój dziecka do 18-ego miesi?ca
  • pierwszy miesi?c – Potrzebuje mleka, dajcie mi ciep?? ko?derk?, pozwólcie mi spa? 20 godzin na dob?. Mówcie do mnie kiedy nie ?pi?, ca?ujcie i przytulajcie. I nie pali? przy mnie prosz?, dym szkodzi dzieciom.
  • trzeci miesi?c – Lubi? grzechotki, ale nie dawajcie mi za ma?ych bo po?kn?, dajcie mi pi?, je??, spa?. Na spacerze jeszcze nie by?am, co mnie obchodzi, ?e pada, jest cover przeciwdeszczowy, wi?c nie marudzi?, bo zaczn? p?aka?.
  • pi?ty miesi?c – Ppowiadaj panie co tam w polityce, mów do mnie, ucz mnie wszystkiego. Dosi?gam ju? do zabawek, mog? si? na plecki przewróci? i z powrotem, jem ju? wi?cej, nie tylko mleczko. No i zaczynam u?ywa? buzi, nie tylko do p?aczu,
  • dziewi?ty miesi?c – Si?gam co chce, wi?c chowajcie to co mi zaszkodzi? mo?e, lubi? zabawy z innymi dzie?mi, ale mamo nie odchod? za daleko. Raczkuje, próbuje wstawa?, wi?c miejcie mnie na uwadze, a teraz jestem zaj?ta nowymi edukacyjnymi zabawkami, wi?c mo?ecie mi zrobi? pyszne zdrowe jedzonko,
  • dwunasty miesi?c – uUmiem powiedzie? mama, tata, mo?e ju? chodz?, a jak nie to zaraz b?d?, lubi? wszystko dotyka?, w domu i na dworze, przez co robi? du?y ba?agan. Chodz? gdzie si? da wi?c miejcie mnie na oku, ale dajcie te? troch? wolno?ci, ucz? si? i poznaj? ?wiat, wi?c mówcie do mnie, bawci? si? i cieszcie si? razem ze mn?,
  • osiemnasty miesi?c – jem ju? wi?cej, wi?c gotujcie lepiej. Smakuj? mi wasze papki ale jestem ju? du?a,wi?c lepiej nie zaczynajcie ze mn?, bo umiem si? ju? przeciwstawi? i zdenerwowa?. Lubi? budowa? wie?? szczególnie ze swoich ?apci i skarpet, na placu zabaw, te? jest fajnie, tylko ?e bawi? si? moj? ?opatk?, nie wiedz?, ?e w tym wieku wszystko jest moje. Dotykam co chc? i kiedy chc?, wi?c je?li co? jest zakazane, powiedz mi to a nie zabieraj.  Czytaj mi ca?y czas, t?umacz wszystko im wi?cej b?d? wiedzia?a, tym szybciej b?d? umia?a si? o co? zapyta? jak zajdzie potrzeba, czyli nie d?ugo.

Bullet points have been written with a little inspiration from here

Rozwój dziecka do 18-ego miesi?ca

Podobne, nie znaczy takie samo

Ale na szcz??cie, ka?de dziecko jest inne, unikalne i nawet jakby porówna? bli?niaków ze sob?, mimo i? maj? tych samych rodziców, karmieni byli prawie w tym samym momencie, ksi??eczki do snu czytane by?y w tej samej chwili, a mama mówi?a im Kocham ci? o tej samej godzinie, to jedno b?dzie do rany przy?ó?, a drugie mówi?c kolokwialnie, minuty nie usiedzi na dupie. Taka rola rodziców kocha? oboje identycznie i nie porównywa? do siebie, bo nic dobrego z tego nie wyniknie.

Wracaj?c do rozwoju dzieci, pomimo ró?nic wszelakich, widocznych go?ym okiem, mnóstwo rodziców ?yje jakby w przekonaniu, ?e w pewnym wieku dziecko powinno ju? robi? okre?lone czynno?ci jak np;

  • 12 miesi?c – pokonywanie bez problemu dystansu od kuchni do salonu, na                              w?asnych nó?kach,
  • 18 miesi?c- opanowanie kilkunastu s?ów
  • 12-24 miesi?c- dziecko siusia do nocnika
  • 18-24 miesi?c- dzieci zaczynaj? nadu?ywa? s?owa nie (tu akurat mój by? mistrzem, przez dwa miesi?ce nic innego nie mówi?)
A mój to, a mój tamto

Wi?c ?yjemy w tych stereotypach sprzed epoki kamienia ?upanego. No bo jak tu nie podstawia? nocnika, jak babcia, mama czy te?ciowa mówi, ?e ju? czas. Ale nie wyt?umaczysz, ?e naukowcy w stanie New Jersey na podstawie bada? i obserwcji przeprowadzonych na dzieciach dowiedli, ?e optymalnym czasem na nauk? siadania na nocnik jest 24-32 miesi?c. No nie przet?umaczysz. Ok wiem, ?e wi?kszo?? dzieci potrafi wcze?niej bez ?adnych problemów, ale chodzi o fakt szufladkowania bobasów, a nie o zdolno?ci fizjologiczne.

Czemu twój synek jeszcze nie mówi, w tym wieku ju? powinien zna? kilkana?cie s?ów. A mo?e nie ma ochoty z tob? rozmawia?? No powiedz co?, kochasz cioci?, co? Lubisz chocia? troszk?? No jak ci? polubi to napewno ci? o tym powiadomi?. Przecie? ka?dy ma swój czas, ka?dy malec pr?dzej czy pó?niej zacznie mówi?, wi?c po co naciska? na si??. Oczywi?cie s? zaburzenia mowy i objawów nie wolno lekcewa?y?, mo?ecie o tym przeczyta? na przyk?ad tutaj, ale nie o zaburzeniach mowa, tylko o wciskaniu maluchów w jedno pude?ko. Mój mówi, wi?c twój te? powinien, moja jeszcze nie gaworzy, a twój ju? ?adnie mówi, ciekawe dlaczego? Bo to s? dwie inne osoby. To jakby zapyta? dwóch kobiet w tym samym wieku, czemu jedna ma 4-k? dzieci, a druga wcale?

W kwestii robienia pierwszych kroczków, równie? znajdziemy wiele informacji, ale niektórzy przechodz? samych siebie. Nasz maluch zacz?? kroczy? jak sko?czy? 10 miesi?cy. S?ysza?em kilka razy, ?e to za wcze?nie jeszcze, ?e mi??nie nie s? na to gotowe. No to mo?e powinienem mu zakaza? i sadza? na ty?ku. Id?c tym tokiem my?lenia, jak dziecko zacznie za szybko mówi? to co? Knebel, ta?ma, czy mo?e geniuszem b?dzie? No nic z tych rzeczy, ka?de dziecko rozwija si? inaczej i nie mo?emy patrze? na nie z perspektywy swoich (lub co gorsza innych ludzi) przekona?, jak powinno by?. Pozwólmy dzieciom rozwin?? skrzyd?a w naturalny sposób.

Zdrowy rozs?dek przede wszystkim

Absolutnie nie namawiam do lekcewa?enia jakichkolwiek objawów które powinny zosta? skolnsultowane z lekarzem lub farmaceut?:). Wr?cz odwrotnie, im szybciej zauwa?ymy problem i zg?osimy si? z nim do lekarza, tym lepiej. Dla dziecka oczywi?cie lepiej, poniewa? wcze?niej wykryty problem ?atwiej jest rozwi?za? od razu, ni? pó?niej latami si? leczy?.

Jak najbardziej polecam zachowa? zdrowy rozs?dek w ka?dej sprawie, oraz s?uchanie porad swojego serca i rozumu, a nie obcych ludzi, którzy by? mo?e maj? wi?ksz? do?wiadczenie, ale jak wiadomo, ka?de dziecko jest inne, wi?c ich wiedza mo?e si? nie sprawdzi? w twoim przypadku.

 

Je?li spodoba? ci si? ten post i chcesz aby inni te? go mogli zobaczy?, udost?pnij go prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Dzi?kuje.

 

Photo by Picsea on Unsplash

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: