fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Program Dobry Start, czyli kolejne „plus+” dla rodzin.

Napisa?em do tej pory tylko jeden wpis dotycz?cy polityki, po którym nie chcia?em ju? wi?cej dotyka? tego zagadnienia. Niestety, jak mi rozum podpowiada pisz ch?opie, no to wyboru wi?kszego nie mia?em.

Tutaj mój poprzedni post „polityczny”

Serial, a ?ycie

Jestem wielkim fanem serialu „Ranczo”. Mog? ?mia?o powiedzie?, ?e gdybym ten czas, który sp?dzi?em ogl?daj?c te same odcinki w kó?ko, sp?dzi? na pisaniu, tak jak teraz, to dzisiaj, by?bym w innym miejscu, a nie na pocz?tku „wielkiej kariery” (niepolitycznej rzecz jasna:)

No ale wracaj?c do w?tku, to co ma Ranczo do polityki, wie chyba ka?dy, który ogl?da? ten serial. Wszystko co widzimy na scenie politycznej w Polsce, jest chyba ?ywcem (przepraszam za wyra?enie) zer?ni?te ze scenariusza kultowego serialu. Ja nie wiem jakie s? fakty, s? to tylko moje subiektywne przemy?lenia. Dlatego prosz? mnie ?le nie zrozumie?, ale im wi?cej przegl?dam pomys?ów naszego rz?du, tym cz??ciej dochodz? do tego wniosku. Otó?, albo scenariusz omawiany by? z przedstawicielami w sejmie, albo kto? kierowa? si? serialem, szykuj?c program polityczny.

Oczywi?cie nie mo?emy ?ycia porównywa? do serialu, jest to tylko taka ma?a dygresja z mojej strony, ?eby rozlu?ni? atmosfer?, przed w?tkiem g?ównym jakim jest nowy program, naszych rz?dz?cych, a mianowicie Program Dobry Start, albo potocznie mówi?c „300+”. Jest to taki dodatkowy zastrzyk gotówki dla rodzin, których dzieci id? do szko?y, czyli wed?ug MEN’u dla 4.6 miliona uczniów w ca?ej Polsce (?ród?o)

Co jak gdzie i sk?d?

Nie mam dziecka w szkole, mój malec jeszcze w przedszkolu, wi?c najpr?dzej za 3 lata si?gnie mnie zaszyt korzystania z dobroci, jak? oferuje nam kochany kraj, o ile program ten dalej b?dzie funcjonowa?. Czyta?em tak?e, ?e podr?czniki s? darmowe w szko?ach, co akurat wydaje mi si? bardzo dobrym pomys?em. W kolejnym roku szkolnym dzieci ponownie skorzystaj? z tego przywileju, o czym zapewnia nas MEN (?ród?o)  Nie wiem jak to wygl?da w praktyce, nie mieszkam jeszcze w Polsce, wi?c nie jestem na bie??co z faktami, ale idea brzmi ?wietnie. O programie 500+ pisa? nic nie trzeba, bo wszystko zosta?o ju? napisane.

dobry start

Na stronie, na której mo?na z?o?y? wniosek o dotacj? w wysoko?ci 300z?, mo?na znale?? tak?e inne ciekawe informacje. Nazwy nie mogli sobie lepszej wymy?li? „Emp@tia”.  Wystarczy wej?? i klikn?? w pole Program Dobry Start, wype?ni? wniosek i gotowe. Szacuje si?, ?e 40%, z upowa?nionych do korzystania z tego przywileju odbierze swoje pieni?dze. Wnioski sk?ada? mo?na od 1-ego lipca 2018 roku online, a od 1-ego sierpnia mo?na b?dzie to zrobi? w wersji papierowej, ale o tym mo?ecie przeczyta? na ich stronie.

Dla wielu rodzin, b?dzie to dodatkowy zastrzyk gotówki na codzienne wydatki, poniewa? tak samo jak w przypadku 500+, nikt ci? nie sprawdzi na co wydajesz pieni?dze. Ale nie róbmy z naszych rodaków, chciwych i nieuczciwych ludzi. Wi?kszo?? przeznaczy te pieni?dze na dodatkowy „ekwipunek” w jaki trzeba zaopatrzy? naszych maluchów, którzy dzielnie od wrze?nia przekrocz? próg szko?y i podejm? trud nauki.

Uwaga b?dzie kontrowersyjnie

Tutaj wkrocz? na ?cie?k? wojenn?, pomi?dzy zwolennikami i przeciwnikami partii rz?dz?cej. Zastanawiam si? dlaczego PIS kroczy t? drog?. Przecie? mamy deficyt w bud?ecie, mo?e nie taki jak za czasów poprzednich w?adz, ale jednak. Szacuje si?, ?e deficyt w 2017 roku wyniós? oko?o 25,4mld z?otych, czyli dok?adnie tyle ile rz?d przeznacza rocznie na program 500+.

Nie, nie mówi?, ?eby go zabra?, tylko ?e mogliby si? zastanowi? jak za?ata? dziur?, zamiast wk?ada? kolejne 1,36mld z?otych w kieszenie Polaków.

Nie chc? wyj?? na hipokryt?, sam z tego skorzystam, je?li za 3 lata b?dzie taka mo?liwo??. Chodzi mi tylko o to, czy oni, aby nie za bardzo ?eruj? na ludzkiej chciwo?ci. Jest w nas w ko?cu taka ?apczywo?? na darmow? kas?. Przecie? jak nam wk?adaj? to nie odmówimy i jeszcze b?dziemy ich zachwala? jacy oni s? dobroduszni.

Taka mnie refleksja dopad?a w tym temacie, wi?c postanowi?em si? podzieli?. Wybory ju? za rok, wi?c trzeba si? jako? przypodoba? wi?kszo?ci spo?ecze?stwa, z której 85%, nie ma poj?cia co dzieje si? w kraju i jak dzia?a rz?d, (tak, ja te? wiele nie wiem), tak?e nie podoba mi si? takie zachowanie naszych przedstawicieli. Tutaj wtr?ce cytat z wy?ej wspomnianego serialu:

„I tak sprytnie to zredagowa?, ?eby ten co przeczyta?, pomy?la?, ?e zni?k? dostanie, dopiero jak si? na wójta zag?osuje. Ciemny lud to kupi” .

A przed wyborami

Jednak bior?c pod uwag?, wypowied? z marca 2018 roku, jednego z pos?ów Nowoczesnej, to wybory parlamentarne w 2019 roku, b?d? nieoczekiwanie ciekawym zjawiskiem, jakie przydarzy? si? mo?e tylko w naszym kraju. Otó? wed?ug niego, ca?a opozycja ma si? po??czy? i wystartowa? z jednej listy. Co to oznacza? Planuj? za wszelk? cen? wygra? i obali? PiS. Dlaczego? Poniewa? chc? aby Polakom w ko?cu ?y?o si? lepi….no taa pewnie, chyba si? troch? zap?dzi?em…jeszcze raz…poniewa? boj? si?, ?e kolejne 4 lata sp?dz? w sejmie siedz?c w ?awkach z napisem opozycja.

Kolejnym wielkim problemem jest to, ?e wystarczy obejrze? 7 dni z rz?du wiadomo?ci, bez znaczenia na jakim kanale telewizyjnym, ?eby przekona? si?, ?e partie opozycyjne si? nie lubi? (delikatnie mówi?c). Wi?c chyba trzeba by? sko?czonym kretynem, ?eby nagle uwierzy?, ?e zgodzili si? razem wystartowa? z jednej listy i po??cz? swoje partie, ?eby móc uczciwie i demokratycznie rz?dzi? krajem. Troch? oleju w g?owie to ka?dy Polak posiada i nikt si? na tak? wat? nie da nabra?.

Tak?e nie ma dla PiS’u alternatywy na ten moment i nie zapowiada si?, ?e powstanie do przysz?ego roku. Czy to dobrze, czy ?le, to sami musicie oceni? ja si? nie wypowiadam, ?eby nie narzuca? swojej opinii.

Je?li chcesz wype?ni? wniosek o dodatek 300+, mo?esz klikn?? tutaj

Sko?cz? ten mój wywód polityczny bo jeszcze mi tak zostanie i dopiero b?dzie ?le. Jest po drugiej w nocy jak to ko?cz? pisa? i teraz przez reszt? nocy b?d? liczy? barany, ?eby temat w g?owie zag?uszy?. (Ciekawe jak te barany b?d? wygl?da?y?)

Je?li spodoba? ci si? mój tok rozumowania i uwa?asz, ?e zas?uguj? na to aby wi?cej ludzi mog?o to przeczyta?, to podziel si? prosz? postem na swoim profilu spo?eczno?ciowym.

A ja zapraszam do odwiedzenia moich social media, które znajdziesz, zarówno na górze jak i na dole strony

 

 

 

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: