fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Profilaktyka przy buncie dwulatka

Bunt dziecka. Jak to w?a?ciwie wygl?da? Tu jak zawsze wszystko zale?y od dziecka, jeden b?dzie gryz?, p?aka? i kopa?, a inny k?óci? si?, wrzeszcza? i marudzi?. Je?li twoje dziecko chodzi ju? do przedszkola i nie do?wiadczy?a? powy?szych zachowa? to jeste? szcz??ciar?. Ale nie ciesz si? za wczasu ci??kie dni mog? jeszcze nadej??

Bunt dziecka

Sk?d si? to bierze? Z tego samego powodu z którego z?oszcz? si? kobiety…yyy… tzn: m??czy?ni tak?e:) Ze smutku, frustracji czasem z braku komunikacji mi?dzy dzieckiem a doros?ymi, chc? co? powiedzie? ale nie wiedz? jak to ubra? w s?owa, wi?c wpadaj? w pu?apk? nerwów i gotowe.

Czy mo?na temu zapobiec? Mo?na, a raczej mo?na spróbowa?. Pami?taj jednak! Nikt ci nie da gwarancji, ?e kilka wskazówek podanych ni?ej zapobiegn? tak zwanemu „buntowi dwulatka”. Na pewno bardziej pomog?, ani?eli zaszkodz?.

Lepiej zapobiega? ni? leczy?. Przeczytaj, spróbuj, daj zna? jak posz?o:)

Cierpliwo??, jak to ?adnie brzmi

Wiele dobrego mo?na o dzieciach powiedzie?, ale napewno nie to, ?e s? one cierpliwe. Zdarzaj? si? momenty w domu kiedy chcesz przeczyta? w spokoju gazet? lub porozmawia? przez telefon, ale si? nie da bo jest ONO. I to ono chce teraz, ju?, natychmiast twojej uwagi, picia, do toalety lub zabawk?. Tu zaczyna si? lekcja cierpliwo?ci dla dziecka, zamiast lecie? na ?eb na szyj?, spróbuj powiedzie?, ” daj mi 1 minutk?, zaraz do ciebie przyjd?”, poczekaj chwilk? i id?. Potem stopniowo wprowadzaj t? metod?, mimo pocz?tkowych oburze? malucha, szybko nauczy si? kontrolowa? swoje niezadowolenie przyzwyczai si?, a przy tym nauczy cierpliwo?ci, a wszyscy si? zgodz?, ?e to dobra cecha.

Pozytywne zachowania

Staraj si? zauwa?a? jego pozytywne zachowania i nie stro? od pochwa?, wszyscy je lubimy, szybciej w ten sposób zauwa?y co jest dobrym zachowaniem a co z?ym, ale nie zapominaj mówi? mu równie? o tym co zrobi?o ?le i nale?a?oby przeprosi?.

Dokonaj wyboru

Pozwól mu decydowa?, (oczywi?cie nie o wszystkim)  na przyk?ad w  kwestii wyboru spodni na spacer, lub mycia z?bów. Precyzuj pytanie, „umyjesz z?bki przed kapiel? czy po?” co? b?dzie musia?o wybra?, je?li dla odmiany zapytasz, ” chcesz teraz umy? z?bki?” odpowied? mo?e by? tylko jedna, NIE!

Ustal zanim zarz?dzisz

Dzieciaczki jak i doro?li nie lubi? nic co si? dzieje nagle. Idziesz do parku na zabaw?, to ustal z góry na jak d?ugo i powiedz o tym dziecku, a przed ko?cem przypominaj, jeszcze 5 minut i idziemy, jeszcze 2 etc. Nawet je?li  nie rozumie ono jeszcze czasu, to dotrze do niego, ?e czas up?ywa i zaraz b?dzie musia?o wraca? do domu.

Co nagle to po diable

Staraj si? unika? sytuacji w których twoje dziecko mo?e wpa?? w furi?, np: nie sk?adaj mu nagle puzzli, gdy brakuje mu trzech elementów do ko?ca, tylko dlatego, ?e nadesz?a godzina obiadu. Uprzed? go 5 minut wcze?niej, a nawet jak zje 10 minut pó?niej to nikomu to nie zaszkodzi i nikt z g?odu nie umrze.

Rozmowa. Lek na ca?e z?o. 

Poka? dziecku, ?e rozmowa jest dobrym sposobem na wyrzucenie z siebie emocji. Starszy ju? osesek, je?li potrafi mówi? na tyle dobrze, ?e jego babcia czasem nie wie co mu odpowiedzie?, mo?e ju? w s?owach wyrazi? swoj? frustracj?. Tutaj le?y to w naszych r?kach, ?eby odpowiednio reagowa? na takie emocje,. Nie mo?esz przecie? mówi? spokojnie i przytakuj?co do malca, który opowiada nerwowo co si? sta?o z jego ulubionym autkiem. Potraktuj jego problem tak samo jakby? zareagowa?a na swoj? zepsut?, dopiero co now? torebk? z Prady, albo innego Lidla. Oka? zainteresowanie, dziecko w zale?no?ci od twoich reakcji, ka?dym nast?pnym razem przyjdzie si? do ciebie wy?ali? ze swoich smutków czy problemów.

 

Musz? si? niestety odnie?? do tego ostatniego punktu. Nie zawsze jest tak, ?e te ka?de trudne chwile, mo?na wyrazi? w s?owach, owszem czasem tak, ale, nie mo?emy pokaza? naszym malcom, ?e nie maj? prawa do z?o?ci, ?e s? takie momenty w ?yciu, u dzieci tak?e, ?e trzeba to z siebie wyrzuci?, wykrzycze?, wyp?aka?. Tak jak my mamy chwile s?abo?ci, tak i dzieciom pozwólmy na to samo, w ko?cu s? to istoty reaguj?ce emocjami, tak samo jak rodzice.

 

 

2 KOMENTARZE

  1. Witam. Jestem tu od niedawna i nie mam jeszcze dzieci, dopiero planuj?. I cho? to co tu czytam, wydaje si? takie oczywiste (przynajmniej dla mnie), to my?l?, ?e warto co jaki? czas w?a?nie przeczyta? sobie i na nowo co? u?wiadomi? i przypomnie?.. Na pewno b?d? wraca? do tych wpisów równie? jak ju? b?d? mie? dzieci! Dzi?ki 😉

    • Witam. Mi?o wiedzie?, ?e to co pisz? ma jakie? znaczenie dla kogo?. Ciesz? si?, ?e mog? pomóc. Pozdrawiam

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: