fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Pocz?tek zmiany, czyli zacznij od swojego nastawienia

Móg?bym powiedzie? my?l pozytywnie, a b?dzie dobrze, i na tym zako?czy? posta, ale celem moim jest dotarcie z tym postem do setek tysi?cy ludzi. Jasne. Niestety wiem, ?e to niemo?liwe, przynajmniej nie na tym etapie mojego blogowania. Zadowol? si? jednak kilkoma setkami ludzi, którzy to przeczytaj?. By? mo?e wtedy, chocia? trzy osoby przekonam do zmiany swojego ?ycia na lepsze.

Oooo, widz?, widz?, ju? ci si? czerwona lampka zapali?a. Kolejny nawiedzony b?dzie mnie namawia? na zmiany. On nie jest w mojej sytuacji, wi?c co on tam wie, nic si? nie da zrobi?. Daj mi wi?c szans? i czytaj dalej, tu nie chodzi o ciebie, ale o twoje dzieci (a je?li nie masz dzieci, to…te? czytaj, przecie? ich nie masz wi?c nie p?acz?, to co masz lepszego do roboty 🙂

zmiana

Zacznijmy z grubej rury

Wiem jak dzia?aj? na ludzi tak zwani „mówcy motywacyjni”, którzy próbuj? nas przekona?, ?e mo?na inaczej ?y?. Ka?dy mo?e zmieni? co? w swoim ?yciu, wystarczy tylko chcie?.

Przypu??my ?e s?uchasz po raz pierwszy takiego „wyk?adu” o szcz??ciu, lub o zmianie na lepsze, albo o zmianie swojego nastawienia na pozytywne. Wiem, ?e w ogóle do ciebie nie docieraj? najwa?niejsze punkty programu. Jedyne o czym my?lisz, to wy??czy? go?cia, bo od samego s?uchania ?niadanie ci nie wchodzi.

Wiem, bo mia?em tak samo. Panowie w garniakach gadaj? o zmianach, ?e mo?na wszystko osi?gn??, ?e mo?na zmieni? swoj? sytuacj? finansow?, a na koniec odje?d?aj? Mercem o warto?ci przekraczaj?cej twoje wynagrodzenie z 5 lat ci??kiej harówki w Biedronce (to nie jest reklama), no cholera by go wzi??a, co on mi za kit wciska. Z?odziej na pewno!

Ale zgadnij sk?d on go ma? Ty mu na niego da?e?? Ja mu si? dorzuci?em, a mo?e jego ciocia? I o ile nie zapisa? mu go jaki? bezdomny, nie?yj?cy ju? pan Stanis?aw z Warszawy, to najpewniej sobie na niego ZAPRACOWA?, KURWA JEGO MA?.

Widzisz to co chcesz widzie?

Widzimy niestety to, co sami chcemy zobaczy?. Wi?kszo?? z nas, która ogl?da celebrytów w serialach, programach, czy innych mam talentach, widzi w nich ludzi, którzy je?d?? pi?knymi autami, mieszkaj? w apartamentach, na wysokich pi?trach (nie czuj?, jak rymuj?). Czytamy o nich w kolorowych magazynach i wkurza nas, dlaczego oni maj? takie wspania?e ?ycie, a my musimy na „chwilówkach” ci?gn???

I niestety tylko cz??? z nas potrafi sobie odpowiedzie? na to pytanie, czyli dlaczego oni? Poniewa? ci??ko na to pracowali, wstawali bladym ?witem, uczyli si? wszystkiego od pocz?tku. Wi?kszo?? z nich z pewno?ci? mia?a jaki? cel do osi?gni?cia i dzi?ki tej wizji, wiedzieli jak bardzo musz? po?wi?ci? swój czas na nauk? oraz prac? nad swoimi umiej?tno?ciami. Nie siedzieli wieczorami, przed X-boxem, i nie ogl?dali M jak Mi?o??, tylko uczyli si?, szkolili, pracowali, a ty ich teraz mo?esz podziwia? na szklanym ekranie.

Oczywi?cie s? i tacy, którym wszystko przysz?o ?atwiej z powodu uk?adów, czy innych znajomo?ci, ale oni mnie nie obchodz?, tym bardziej, ?e nie znam ?adnego takiego cz?owieczka.

Dla dobra dzieci

No dobra, mia?o by? o twoich dzieciach, a nie o „celebrity show”. A wi?c (pani na Polskim mówi?a, ?e nie zaczyna si? zdania od „A wi?c”, ale to mój blog) jak ju? pisa?em niejednokrotnie dzieci to s? ma?e KOPIARKI I NA?LADOWCY b?d? robi? dok?adnie to samo co my. Nie chcia?bym si? powtarza?, wi?c zajrzyjcie do poprzednich wpisów o narzekaniu na przyk?ad.

Je?li ju? zajrza?a?/e? to teraz spróbuj si? zastanowi? na spokojnie, czy twój synek, albo córka musi by? tak? sam? zrz?d? i marud? jak ty? Je?li jeste? jedn? z tych co nie narzekaj? i nie sm?c?, to ju? ci gratuluj? i mo?emy umówi? si? na ?ywca. Ale je?li jest odwrotnie, to nie rób tego dla mnie, ani nawet dla siebie (przynajmniej na pocz?tku) ale zrób to dla dobra twoich dzieci i zastanów si? nad ich przysz?o?ci?. W ko?cu na tym nam najbardziej zale?y, na dobrej przysz?o?ci naszych dzieci.

Bardzo cz?sto mi?o?? do naszego dziecka jest wi?ksza, ni? mi?o?? do samego siebie,            (której notabene cz?sto nie mamy za wiele) wi?c powinno by? ci ?atwiej zrobi? cokolwiek w imi? dobra malucha, który jak si? domy?lam, zas?uguje na lepsz? przysz?o?? ni? ty mia?a?, ani?eli dla samej siebie. Z czasem (je?li wytrwasz) b?dziesz zauwa?a? ró?nic? swojego nastawienia i wtedy sam/a b?dziesz chcie? zmiany bardziej dla siebie, ni? dla kogokolwiek innego.

Od czego zacz??

Niestety tutaj mam z?? wiadomo??, swojego nastawienia nie da si? zmieni? w dwa dni, ani nawet w dwa tygodnie. Jest to ci??ki okres do przej?cia, a wszystko zale?y od tego jak bardzo b?dziesz si? chcia?a zaanga?owa?, oraz kogo masz wko?o siebie.

Je?li na codzie? sp?dzasz czas z marudn? te?ciow?, smutnym zm?czonym po pracy m??em oraz gromadk? dzieci, p?acz?cych za kolacj?, to dalej masz szans? na spokojne i cierpliwe ?ycie, ale bedziesz musia?a si? bardzo po?wi?ci?, nie zwa?aj?c na otaczaj?ce ci? osoby (mam na my?li ich samopoczucia, a nie osoby same w sobie). Musisz si? wdro?y? w swój rytm dnia, znale?? chwil? dla siebie, chocia? kilkana?cie minut dziennie i spróbowa? zawalczy? o siebie, o rodzin?, o wi?cej ch?ci do codziennego wstawania.

Apel

Aha, tak na marginesie, post ten jest skierowany do osób, które uwa?aj?, ?e ich ?ycie jest do kitu, a jednak chcia?yby co? w nim zmieni?, tylko nie maj? poj?cia jak. Je?li jeste? jedn? z osób, które uwa?aj?, ?e nie wiem o czym mówi? i maj? zamiar to skomentowa? w sposób wulgarny, to albo sobie daruj, albo napisz e-mail (który znajdziesz wy?ej) na bank odpisz?, oboje unikniemy w ten sposób nieprzyjemno?ci 🙂 

Jad?c dalej. Je?li nie wiesz jak masz zacz??, masz ma?o czasu, i wszystko ci? dooko?a demotywuje, zastanów si? jak i kiedy zrobi? dwie rzeczy naraz. Mianowicie, gotuj?c obiad, mo?esz w??czy? internet i odpali? Youtube, zamiast telewizji wieczorem, w??cz komputer i zobacz kilka motywuj?cych filmów. Nie ?l?cz bez sensu nad romansid?em, tylko znajd? jak?? porz?dn? ksi??k? w bibliotece.

Internet, czyli kompendium wiedzy

Odpalaj?c Youtube, poszukaj osób, które opowiadaj? jak mo?esz ma?ymi kroczkami zmieni? co? w swoim ?yciu. Jak by? pewniejszym w swoich decyzjach, jak szuka? motywacji do dzia?ania. Osobi?cie polecam s?ucha? angloj?zycznych, ale dla tych, którzy maj? problem z tym j?zykiem, albo po prostu wol? Polski j?zyk, to polecam tego pana „Kamil Be?z”, który na Youtube dzieli si? swoimi radami i uwagami, w szerokim zakresie. W polecanych na pewno wyskocz? jeszcze inni.

Powoli bez po?piechu, je?li jest ci ci??ko s?ucha?, i prze??czasz kolejnego i kolejnego, nie zmuszaj si?. Wy??cz i wró? za kilka dni znowu, oni nie znikn?. Och?o?, zastanów si? poraz kolejny nad swoimi dzie?mi i w??cz go jeszcze raz. Je?li przera?a lub wkurza ci? widok m?odego ch?opaka, który ?yje lepiej od ciebie, to zastanów si?, czy chcia?aby? s?ucha? kogo? kto je?dzi maluchem, mieszka w gliniance i nie potrafi si? wys?owi? po Polsku, a tobie nadaje jak mo?esz zmieni? swoje ?ycie? Nie s?dz?.

Po co ty to piszesz

Teraz dla tych co pomy?leli, po co ja to pisz? i czemu mam, albo nie mam racji. Sam zmieni?em swoje nastawienie ju? dawno temu. Do tego wszystkiego kilka miesi?cy temu doszed? ten blog, który jest moim drugim oczkiem w g?owie, tak? moj? odskoczni?, takim miejscem gdzie chc? si? podzieli? tym wszystkim co wiem, na temat dzieci, ale nie tylko. I to jest jeden z tych tematów, który b?d? pisa? jako dodatek do tej wa?niejszej cz??ci.

Zmiana pozwoli?a mi szerzej spojrze? na ?wiat w którym ?yjemy, kilka rzeczy zrozumia?em o wiele lepiej ni? kiedy?. Dzisiaj chcia?bym aby moje dziecko nie przechodzi?o przez wszystkie trudno?ci jakie ja zazna?em b?d?c dzieckiem, czy nastolatkiem. Wiem, ?e jedynym sposobem na to jest zmiana nastawienia rodzica, tak aby dziecko mia?o dobry przyk?ad i dobrego nauczyciela w domu.  Wiem, ?e nie uchroni? go od ca?ego z?a jakie jest, ale wiem, ?e dzi?ki mojej zmianie, mog? go lepiej przygotowa? na nadchodz?ce przeciwno?ci i wszelkie problemy.

Nie chc? tutaj wypa?? na jakiego? wielkiego znawc? w temacie zmiany swojego ?ycia na lepsze, od tego s? inni, ale sam to przeszed?em wi?c wiem na czym to polega i jak ci??ka praca nad sob?, was czeka. Was to znaczy te 2 osoby, które si? zdecyduj? na pierwsze kroki 🙂 Dodatkowo zaznacz? bardzo wa?n? spraw?, a co tam, napisz? j? pod spodem w innym kolorze

Tu nie chodzi o pieni?dze, tu nie chodzi o pieni?dze, tu nie chodzi o pieni?dze!!!

To nie jest takie proste

Dla tych wszystkich, którzy my?l?, ?eby zmieni? swoje ?ycie na lepsze, to znaczy polepszy? swój stan maj?tkowy, to niestety musze was rozczarowa?. To nie jest takie proste jakby si? wydawa?o. Polecam zapomnie? o gotówce i zacz?? od zmiany nastawienia. A je?li my?licie, ?e oba aspekty s? ze sob? powi?zane i nie da si? inaczej, to uwierzcie mi na s?owo. Patrz? w?a?nie na swój pusty portfel i jako? mnie to nie przera?a, a szcz??liwy jestem tak samo jak przed chwil?. Yupii

Ok to by by?o na tyle je?li chodzi o pierwszy tekst tego typu. W g?owie mam pomys?y na nast?pne tak?e cierpliwie czekajcie pojawi? si? niebawem. Tymczasem zapraszam do udost?pniania, komentowania i co tam jeszcze wam do g?owy przyjdzie. Dzi?kuje wam serdecznie za dotarcie a? tutaj.

 

Photo by Kyle Glenn on Unsplash

3 KOMENTARZE

  1. Bardzo madrze napisane popieram twoj tok myslenia 🙂
    Niestety lub stety jest to ciezki krok i dlugotrwaly natomiast warto w koncu wziasc zycie w garsc i cos z nim zrobic a nie tylko marudzic.

    • Dzi?kuj? Ci. To prawda ?atwo nie jest. Ale jak kto? ma siedzie? i j?cze?. To jeszcze gorzej. ?? dzi?ki

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: