fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

P?acz?cy niemowlak, czyli czego nie robi?.

Normalnie nie uwierzycie w to co teraz napisz?, ale znam rodziców, których irytuje p?acz ich w?asnego dziecka…

Jak tak mo?na

Nie, to dziecko nie ma o?miu lat i nie wo?a nowego tableta, krzycz?c przy tym na ca?? wie?. Nie, to dziecko nie ma równie? czterech lat i nie upiera si? przy zakupie nowej zabawki, któr? widzia? w sklepie.

To dziecko ma zaledwie siedem miesi?cy i nie potrafi jeszcze powiedzie? co mu dolega (szok co nie?). No jako? nie dla rodziców dziecka. Ci?gle s?ysz? zdanie. „No i dlaczego znowu p?aczesz??” Ciekawe kiedy im odpowie??

Pomijam fakt w jakim kraju jeszcze obecnie mieszkam, wi?c pomin? równie? narodowo?? owych s?siadów….no i wygada?em si?, ?e mieszkaj? bardzo blisko mnie. No nie umiem trzyma? j?zyka za z?bami….egrrrhmmm

Ale mniejsza o to sk?d pochodz? i co robi?. Ich dziecko, ich sprawa, nie lubi? wtr?ca? si? w nie swoje ?ycie, ale patrze?, a raczej s?ucha? to codziennie, nie jest ?atwo.

Ka?dy wychowuje swoje dzieci wed?ug w?asnego uznania, ale na kurze jajka, trzeba si? wykaza? zdrowym rozs?dkiem, szczególnie w sytuacji, kiedy dotyczy to niemowlaka, do jasnej anielci.

Pisz? tego bloga od pocz?tku z my?l?, ?e trafi on do odpowiedniej grupy ludzi (inteligentnych ludzi) którzy rozumiej?, ?e wychowanie dziecka nale?y do naszych obowi?zków. Nie do szko?y, babci, ciotki, psa czy innego wspó?lokatora. Dlatego podejrzewam, ?e nie ma tutaj w?ród czytelników osób, które maj? podobny problem, a mianowicie, ?e irytuje was p?acz waszego dziecka (niemowlaka)

Je?li jednak macie w?ród znajomych, lub rodziny osoby, które zetkn??y si? z tak? przypad?o?ci?, to niestety maj? one powa?ny problem i to wy mo?ecie by? osob?, która mo?e im to u?wiadomi?.

p?acz?ce dziecko

Przechodzi?em przez to tak jak wy

I ?eby mnie dobrze zrozumieli wszyscy eksperci od „p?acz?cych dzieci”, sam jestem ojcem i wiem i pami?tam, ?e czasami emocje bior? gór?. Niemowlak najedzony, przebrany, ciep?o w pupk?, preparat na kolk? podany, dzi?s?a posmarowane ?elem, a jemu dalej ?le. Niby wszystko zrobi?a?, co by?a? w stanie zrobi? a cherubince ci?gle niedobrze. Cierpliwo?? si? ko?czy, pomys?y równie?, z?o?? narasta, rozgl?dasz si? za partnerem, na którym jeszcze mog?aby? si? wy?adowa?, ale on nie nadchodzi. Nerwy s? na wyczerpaniu, zerkasz na drzwi od balkonu, analizuj?c jednocze?nie ilo?? z?ama? po upadku z 3-ego pi?tra. Dos?ownie za chwilk? nast?pi erupcja wulkanu, a zamiast ?ez rado?ci z powodu szcz??cia jakie trzymasz na r?kach, z oczu poleje si? lawa nienawi?ci, na to niewinne bezbronne dziecko, któremu jest co? tam chwilowo nie na r?k?.

(wyobra?nia mnie ponios?a, znacznie za daleko)

Znasz to? Pami?tasz takie momenty? Prze?y?a? takie chwile? To wiesz, ju?, ?e ani tobie, ani tym bardziej dziecku, twój stres i nerwy nie przynios?y ?adnych korzy?ci. Ty o ma?o nie eksplodowa?a?, dziecko zanosi?o si? w p?aczu najprawdopodobniej jeszcze bardziej, poniewa? czu?o stres rodzica, a problem jak by? tak zosta?.

Co im dolega?

Ja nie wiem, co dolega waszym maluchom. Ale za ka?dym razem, gdy my?limy, ?e wszystkie potrzeby zosta?y zaspokojone, a one dalej p?acz?, to co? je definitywnie denerwuje i najgorsz? z mo?liwych wyj?? jest pokazanie dziecku, ?e nie panujemy nad tym. Oczywi?cie niemowlak nie b?dzie tego widzia?, ale b?dzie to wyczuwa? i to, jak ju? pisa?em wy?ej nie poprawi naszej sytuacji.

Mam wielk? nadziej?, ?e osób, które potrzebuj? wskazówek w tej konkretnej sytuacji, b?dzie znacz?co ma?a ilo??, ale je?eli jednak si? znajd? to napisz? kilka rzeczy pod spodem, które mo?na spróbowa? zanim wyrwiemy sobie wszystkie siwe w?osy z g?owy.

Niemowlak (jak ka?da inna osoba ma?a czy du?a) potrzebuje blisko?ci, mi?o?ci, pokarmu, zrozumienia, czysto?ci i snu. W ka?dej z tych kategorii s? dodatkowo setki innych zagadnie?, ale nie czas i miejsce na takie wywody. Je?eli wszystkie te rzeczy zostan? zaspokojone, nie ma mo?liwo?ci (niestety tylko w teorii), aby dziecko by?o niezadowolone.

Uspokój mnie

  • blisko?? – Dziecko od pocz?cia nie wie co si? dzieje. Jego mózg dzia?a podobnie jak nasz, czyli próbuje broni? si? przed nieznanym. W pierwszych miesi?cach jeste?my im potrzebni jak kawa matce nad ranem. Zw?aszcza mama, z któr? sp?dzi? ostatnie 9 miesi?cy, i zna j?, ?e tak kolokwialnie powiem, od ?rodka. S?yszy g?os, który rozpoznaje, czuje zapach, które czu?o przed wyj?ciem na ?wiat, a tak?e rozpoznaje bicie serca, pod którym ros?o. Co tu wi?cej pisa?, blisko?? jest mu potrzebna przez ca?y czas, wi?c trzeba mu j? zapewni?.
  • mi?o?? – no chyba nie b?d? pisa?, ?e ka?dy jej potrzebuje, bana?y to nie na tym blogu (no mo?e czasami). Niemowlak szczególnie jej pragnie i nawet jak nie rozumie co si? do niego mówi, to sposób w jaki b?dziemy mówi?, b?dzie ?agodny i mi?y. Male?stwo, które jest kochane, b?dzie czu?o bezpiecze?stwo jakie niesie okazywana mi?o??. Tutaj mo?ecie przeczyta? tak?e, dlaczego powinni?my mówi?  dzieciom Kocham ci?.
  • pokarm – Nie chc? si? wypowiada?, czy karmienie piersi?, czy MM jest lepsze same musicie wiedzie? co jest dla waszych pociech najwa?niejsze. Natomiast jedno jest pewne, mianowicie fakt, ?e g?ód u dziecka wyst?puje stosunkowo cz?sto i trzeba by? czujnym i uwa?nym na t? jak?e wa?n? cz??? z ?ycia niemowlaka.
  • zrozumienie –  Je?li wydaje ci si?, ?e ci??ko jest zrozumie? niemowlaka, to na pewno masz racj?. Natomiast je?li my?lisz, ?e to jest proste, to te? masz racj?. Wszystko to w co wierzysz, jest mo?liwe, wi?c je?li b?dziesz chcie? zrozumie? potrzeby twojego dziecka, to przy niewielkim (no mo?e nie, a? takim niewielkim) wysi?ku, na pewno uda ci si? odgadn??, o co chodzi. P?acz jest najcz?stszym odruchem, przy niewygodzie, ale nie jedynym. Popatrz uwa?nie, i poobserwuj co robi male?stwo, gdy zaczyna robi? si? „niebezpiecznie”. Czasami jest ?atwo to znale??, a czasami nie, niestety nie ma z?otego ?rodka.
  • czysto?? i sen – Po??czona kompilacja czysto?ci i snu jest niezb?dna do prawid?owego rozwoju dziecka. Ile czasu na dob? niemowlaki powinny sp?dza? na sen, znajdziesz na na innych 14523 blogach, wi?c nie b?de tego przepisywa?, ale tak samo jak nam rodzicom, ?pi si? lepiej gdy jeste?my od?wie?eni, tak i niemowlakowi, b?dzie o niebo lepiej. Oczywi?cie dziecko trzeba kilkana?cie razy dziennie dogl?da?, przewija? po ka?dym „wypadku” i my? wra?liwe okolice (no i trafi? mi si? bana?).

Wyrzyna mi si? jedynka

Ostatni? rzecz?, jaka przychodzi mi do g?owy s? z?bki. Jest to jeden z najgorszych dla niemowlaka okresów, gdy zaczynaj? sie one wyrzyna?. Ból jest pewnie nie do opisania. Sam tego nie pami?tam, wi?c trudno mi to sobie wyobrazi?. Jest to równie? ci??ki okres dla rodziców (cz?sto rodzice prze?ywaj? to gorzej ni? dzieci). Nieprzespane noce, p?acz po kilka godzin dziennie, marudzenie dziecka, to tylko kilka mo?liwo?ci. Trzeba to prze?y? jednak z podniesion? g?ow?. Najlepiej zaopatrzy? si? w odpowiedni? ilo?? gryzaków, ma?ci rekomendowanych przez znajomych z Instagrama , apap z kiosku (dla osób doros?ych) oraz innych  sprawdzonych rzeczy, jakie znajdziecie, na wyrzynaj?ce si? kie?ki.

Wszystkie tutaj wymienione sprawy, s? tylko cz??ci? (uwa?am najwa?niejsz?), jakie potrzebuje niemowlak do codziennego funkcjonowania w poznawaniu ?wiata. Je?li wszystkie wymienione zgadnienia zosta?y zaspokojone, a dziecko nadal nie powstrzymuje si? do p?aczu, to trzeba zachowa? cierpliwo?? i spróbowa? poszuka? przyczyny gdzie indziej.

PAMI?TAJ ; NERWY, KRZYK NA DZIECKO ORAZ CI?G?E PYTANIE NIEMOWLAKA CO MU JEST, NIE POMO?E!!! 

To jak walenie g?ow? w mur. ?ciana stoi dalej, a ty masz ból g?owy.

Je?li spodoba? ci si? ten post i chcesz si? nim podzieli?, to udost?pnij go prosze na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Z góry dzi?kuje za okazan? ch?? 🙂

 

Photo by Shelbey Miller on Unsplash

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: