fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Obud? poczucie w?asnej warto?ci u dziecka.

poczucie warto?ci

W ka?dej ksi??ce po?wi?conej tematyce w?asnej warto?ci dziecka, jak równie? w wi?kszo?ci artyku?ów w szerokim Internecie, znajdziemy z?ote zasady, tysi?ce porad, czy te? pomys?ów jak wychowa? dziecko na pewn? siebie osob?. Oczywi?cie z wi?kszo?ci? opisywanych metod nie mo?na si? nie zgodzi?. Sami staramy si? przestrzega? podobnych zasad w ka?dej rodzinie, niestety jak sami wiecie ?atwo nie jest.

Co to w?a?ciwie jest poczucie w?asnej warto?ci. W kilku s?owach, mo?na opisa? jako, bycie dumnym ze swoich osi?gni??, zarówno ma?ych jak i du?ych. Poczucie bycia potrzebnym, czy te? przyjmowanie pora?ek z pokor? i dalszym doskonaleniem si?.

Co zatem wp?ywa na nasze pociechy, czy mamy im mówi?, ?e jeste?my z nich dumni, w ka?dej nawet najmniejszej sprawi. Czy powinni?my chwali? za wszystko co uda im si? wykona? danego dnia. Czy aby wreszcie nie krytykowa? pod ?adnym pozorem bo spada mu przez to poczucie warto?ci. W tym wszystkim trzeba zachowa? jednak zdrowy rozs?dek i potrafi? oddzieli? przekazywan? m?dro?? od przesadnej g?upoty. Nie wierzmy wi?c we wszystko co znajdziemy w ksi??kach, Internecie, na blogach (w??czaj?c tak?e i ten), czy te? ksi??kach. Sposoby opisywane równie? i tutaj dzia?aj?, ale musimy pami?ta?, ?e ka?de dziecko jest inne i ma innych rodziców (czyt. wzorce), wi?c inaczej zareaguje na nie syn matematyczki i informatyka, a inaczej córka górnika i pani domu. Pami?ta? trzeba jednak, aby konsekwentnie pokazywa? drog? i edukowa? wed?ug w?asnych przemy?le?. W ko?cu my najlepiej wiemy co b?dzie odpowiednie oraz co najlepiej zadzia?a na naszego „Antka”.

poczucie warto?ci

Jego zdanie jest wa?ne.

Pytaj si? go o zdanie. Dziecko chce czu? si? wa?ne tak jak doro?li, wi?c nie zaszkodzi zapyta? czy zielone buciki b?d? lepsze, czy mo?e czerwone, nawet jak i tak wiesz lepiej, pami?taj ?eby zdanie uszanowa?. Je?li nie masz zamiaru za?o?y? mu tych co wybra?, przedstaw w?asne argumenty w sprawie drugiego koloru.

Staraj si? je zrozumie?.

Zabrali ci premi? roczn?, masz wszystkiego do?? na dzisiaj, marzysz o gor?cej k?pieli i po?cieli, a tu nic z tego, twoja pociecha te? ma z?y dzie?. Tylko jej w piaskownicy kto? wiaderko zabra?, co to za porównanie w ogóle. Ty masz przynajmniej powód. Otó? w oczach ma?ej istotki jej problem jest powa?niejszy, nie traktuj dziecka uczu? jako nieby?e. One te? maj? prawo mie? gorszy dzie? i potrzebuj? wys?uchania, porady, a przede wszystkim zrozumienia z naszej strony. Emocje jakimi dziecko emanuje, s? takie same jak nasze, wi?c starajmy si? to uszanowa??

I love you.

Tu nie ma si? co rozpieszcza?, kochasz swoje male?stwo ile by lat nie mia?o, wi?c przypominaj mu to, przytulaj i ca?uj kiedy mo?esz, naucz go wyra?a? swoj? mi?o?? do ciebie i innych.

Pochwali?, czy mo?e opier…

Chwal skuba?ca za ma?e i du?e sukcesy, je?li poniesie pora?k?, nie próbuj go od razu poprawia?, podpowiedz co by? mo?e posz?o nie tak, niech spróbuje samo, wp?ynie to pozytywnie na radzenie sobie z problemami w ?yciu, ka?dy z nas pope?nia b??dy, zw?aszcza gdy robimy co? po raz pierwszy, znajd? przyk?ad swojego b??du i opowiedz mu o tym.

Ciesz si? ?yciem.

Ka?dy z nas ma czasem my?li, czy nie mog?oby to nasze ?ycie wygl?da? inaczej. Pewnie mog?oby, gdyby?my tylko chcieli. Staramy si? dziecku pokaza? wszystko co najlepsze, ale jak sami wiecie „?ycie to nie je bajka” jak mawia klasyk, s? wi?c chwile za?amania, nerwowe sytuacje, czy dni, o których lepiej zapomnie?. Ale ?ycie p?dzi dalej, wi?c zamiast my?le? co by by?o gdyby, rozwi?zujmy problemy na bie??co, poka?my maluchom, ?e na wszystko jest sposób, ?e z ?ycia nale?y czerpa? codziennie to co najlepsze, a w tych gorszych chwilach szukajmy przyczyn i je likwidujmy. Ciesz si? ka?dym dniem, a je?li nie mo?esz to zmie? co? w ?yciu.

 

„Jedyn? sta?? rzecz? w ?yciu jest zmiana”    Heraklit z Efezu

 

 

Photo 1 by MI PHAM Photo 2 by Markus Spiske 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: