fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Mój facet mnie denerwuje, czyli jak go zmieni? na lepsze?

Jako ?e jestem m??czyzn? (co ?ona mo?e potwierdzi? przed samym s?dem) niektórzy mog? pomy?le?, ?e moja opinia b?dzie subiektywna i nie ma co si? wg??bia? w temat. Ale tu was zaskocz?, moja wyobra?nia nie zna granic.

facet mnie denerwuje

Patrz, analizuj, ucz si?

Codziennie widzimy ró?ne sytuacje w pracy, w mie?cie, w domu, czy na placu zabaw, wsz?dzie. Nie wiem jak u was, ale odk?d Nati pojawi? si? w naszym ?yciu, cz?sto analizuje ró?ne zdarzenia, w których si? znajduje. Nie patrz?c ju? nawet na prac?, któr? prawie codziennie, prawie ka?dy z nas wykonuje identycznie z tymi samymi lud?mi, i w tym samym miejscu, to zawsze wko?o nas b?d? ró?ne sytuacje, gdzie mo?emy postawi? si? na czyim? miejscu. No postaw si? na moim miejscu, mówimy. No w?a?nie nie wiem sk?d si? to wzi??o, ale co? mi w g?owie siedzi i takie ró?ne okoliczno?ci widz?, analizuje i wiele si? przy tym ucz?.

Nie oceniaj, tylko zrozum

Nie chc?, ?eby?cie mnie opatrznie zrozumieli, ja nie oceniam ludzi, nie opiniuje ich na facebooku i nie ws?uchuj? si? równie? jako? specjalnie w rozmowy. Ka?dy ma prawo do prywatno?ci. Mojej ocenie podlega jedynie dane zdarzenie, sytuacja, moment, lub krótka wymiana zda? (cz?sto g?o?na) osób, obok mnie, i automatyczne podstawienie si? w rol? przewa?nie osoby „poszkodowanej” zazwyczaj faceta lub dziecka (przypadek?) Ale nie tylko poszkodowanej, zdarza si? tak?e w rol? „atakuj?cej” osoby. To si? chyba fachowo nazywa empatia isn’t it?  Empatia czy nie, moja g?owa p?ka od ró?nych trudnych chwil w ?yciu ró?nych obcych dla mnie ludzi. Dodatkiem jest fakt, ?e w U.K. gdzie jeszcze przebywam, sytuacji takich dziennie jest wi?cej na jednej ulicy, ni? w Polsce w ca?ym mie?cie. Oni tu s? bardziej otwarci i maj? generalnie wy…e na ludzi wko?o.

Wed?ug sonda?u przeprowadzonego w 2011 roku przez towarzystwo Esure,  pary sprzeczaj? si? ze sob? oko?o 7 razy na dob?. Dodajmy wi?c kilka lat, (jak wiadomo liczby w statystykach z roku na rok rosn?). Dodajmy bezsensowne sprzeczki z dzie?mi i wychodzi na to, ?e wi?kszo?? dnia sp?dzamy…na k?ótniach. PO CO? Przecie? mo?na wszystko za?atwi? na spokojnie na przyk?ad…. przy butelce 🙂 Taki ?art. Wierzycie co nie?

Gdzie ci m??czy?ni, prawdziwi tacy

Powy?szy sonda? oraz artyku?, mo?ecie obejrze? tutaj, wi?c nie b?d? powiela? tematów, ale powody wypisa? musz?.

Nies?uchanie, rozrzutno??, pieni?dze, lenistwo, chrapanie, rachunki, co zje?? na obiad (champion), zbyt szybka jazda samochodem, pój?cie po co?, co wymaga wej?cia na pi?tro domu (second place), ba?agan

Pomijaj?c fakt, ?e z perspektywy g?odnego dziecka, sprzeczki te s? delikatnie mówi?c b?ahe, to nasuwa mi si? jedna my?l. Nie licz?c powiedzmy dwóch punktów (które mo?na zarzuci? obojgu), wszystkiemu winien jest on. Nie wierzysz, spytaj si? swojego faceta czy b?dzie mu przeszkadza?o twoje chrapanie (ok znam jedn? tak? par?, ale ona nie chrapie, ona warczy przez sen). Albo czy a? tak mu zale?y co b?dzie na obiad (wszystko co ugotujesz b?dzie pyszne:)).No i  nie spotka?em w ?yciu faceta, któremu szybka jazda samochodem przeszkadza?aby w najmniejszym stopniu (chyba, ?e mylisz gaz ze sprz?g?em, albo parkowanie pod Tesco zajmuje ci wi?cej ni? zakupy).

Ok, ok, stereotypowe my?lenie pomy?licie, no dobra w cz??ci macie racj? poniewa? dzisiaj wszystko si? zmienia. Cz?sto to panowie s? kurami domowymi, a kobiety robi? kariery, to m??czy?ni denerwuj? si? na kobiety, ?e s? leniwe po pracy, i to one zostawiaj? wi?kszy ba?agan po sobie a my musimy to po was sprz?ta?, nie pami?tacie nawet do czego s?u?y przycisk „power” na pralce. To kobiety nie s?uchaj? co mamy im wa?nego do powiedzenia, a ?eby si? z dzieckiem pobawi?y to trzeba si? godzin? naprosi?. Czy wam te? si? wydaje, ?e kilka ostatnich linijek to bzdura? No w?a?nie i ja tak mysl?. Nie s?ysza?em o ?onie, ani matce, która zm?czona po pracy nie mia?aby si?y na zabaw? z dzieckiem, sprz?tanie, pranie, gotowanie czy inne -anie. W przeciwie?stwie do m??czyzn. O takich nie tylko s?ysza?em, ale znam osobi?cie i daleko szuka? nie musz?, mam lusterko w sypialni.

Mój facet mnie denerwuje

Kto wi?c jest prowokatorem zamieszania w domu, no facet rzecz jasna jak s?o?ce. Uwa?asz, ?e masz z?? kobiet?, która krzyczy na ciebie z byle powodu, biedny ty, zmie? co?, zamiast narzeka?. Tylko zamiast szuka? nowej kucharki, sprz?taczki czy kochanki, zmie? swoje dotychczasowe nawyki.

Pomó? jej ma?ymi kroczkami, a napewno przestanie si? denerwowa?, a to zaowocuje w waszym domu. Jak wszystko w ?yciu tutaj te? potrzeba czasu, ale mo?esz zacz?? ju? dzi?:

  1. Pobaw si? z dzieckiem, ale z przyjemno?ci? i bez potrzeby przypominania ci o tym,
  2. Wy??cz telewizor i pozmywaj po obiedzie czy kolacji, paznokcie ci nie odlec?,
  3. Poczytaj dzieciom wieczorem do snu, niech ona odpocznie przy ksi??ce,
  4. Wstaw pranie r?c? ci nie odpadn?, nie wiesz jak zapytaj ?ony ona napewno wie:)
  5. S?uchaj co do ciebie mówi, je?li masz problemy z pami?ci? (jak ja) zapisz sobie,          -chleb, mas?o, jaja wiejskie, m?ka itd.- (ale nie tylko o zakupy tu chodzi)
  6. Nie czekaj, a? ci? poprosi o co? tylko rusz g?ow? i dzia?aj,

Wszystkie te ma?e kroczki prowadz? do szcz??liwego zwi?zku dwojga ludzi. A jak wasza para b?dzie si? rozumie?a, to dzieci b?d? szcz??liwsze, a to jest najwa?niejsza misja cz?owieka. Je?li ka?de z nas wychowa swoje male?stwa na lepszych ludzi ni? sami jeste?my to ?wiat b?dzie lepszym miejscem do ?ycia.

Na koniec chcia?em zaznaczy?, ?e sam nie jestem idea?em i nigdy nie b?d?, perfekcja nie istnieje, ale staram si? ka?dgo dnia robi? kilka ma?ych kroczków aby nasze ?ycie by?o udane i szcz??liwe. Polecam ka?demu. Lepiej si? ?mia? i cieszy? ni? p?aka? i narzeka?.

 

Je?li spodoba? ci si? powy?szy post, podziel si? nim prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym, a tak?e przeczytaj kolejny wpis a dowiesz si? w nim, mi?dzy innymi o tym jak rozwija si? dziecko do 18-tego miesi?ca ?ycia. Zapraszam i dzi?kuje za odwiedzenie.

 

 

Photo by Sydney Sims

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: