fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozmowy kontrolowane

Jak zach?ci? dziecko do pomocy czyli R.K. #03

Jak mo?na zach?ci? dziecko do pomocy. Czy zdarza ci si? czasem pyta? sto razy, czy twój ma?y pomocnik ruszy swoje szlachetne cztery litery i pomo?e ci posprz?ta? pokój, albo mo?e poznosi brudne talerze do kuchni. A je?li ju? jest starszy to móg?by nawet pozmywa?. Tak jak ja kiedy mia?em kilka lat pami?tam, ?e stawa?em na sto?ku, ?ebu dosi?gn?? do zlewu. No trudno dzieciaczki nasze maj? lepsze rzeczy do roboty, ni? pomaganie starym rodzicom.

zach?ci? dziecko

Rozmowa bez skutków

Przyjrzyjmy si? standardowej rozmowie, a raczej monologu wyg?oszonego przez zniech?con? matk?.

 • Mama – Pomo?esz mi przy zmywaniu zaraz     – Bez interpunkcji, bo nie wiadomo czy to pytanie, czy rozkaz.
 • Dziecko – Nie mam czasu.
 • M – A czym takim zaj?ty jeste? ciekawe.
 • D – Uk?adam teraz puzzle  (odpowiedzia?o dziecko graj?ce w candy crush).
 • M – A ja widz?, ?e grasz, pomó? mi w tej chwili, bo nie b?d? tego sama robi?a.
 • D – Ale nie mam czasu mówi?em ci.
 • M – Nigdy nie masz czasu jak ci? o co? poprosz?. Ci?gle co? wymy?lasz, w ogóle mi nie pomagasz jak ci? potrzebuj?. Wszystko musz? sama robi?. Jak b?dziesz co? potrzebowa? to ja te? nie b?de mia?a czasu… itd.

Mama posz?a sama. Co ma w g?owie? Stres i nerwy. Dlaczego? Z w?asnej woli. Uwa?a, ?e ma leniwe dziecko, które nie chce jej pomaga?. Ze wszystkim musi radzi? sobie sama, a jak jeszcze do tego jest m?ciwa, to s?owa dotrzyma i gdy dziecko poprosi j? o pomoc to te? mu odmówi.

Co zrozumia?o z tego dziecko. Mama ??da pomocy, kiedy jestem zaj?ty. I tak pójdzie sama wi?c po co ja mam si? wysila?, troch? pogada i jej przejdzie. Jak zawsze.

No w?a?nie. Jak zawsze. Konsekwencja jest tu numerem 1. Je?li ju? uda nam si? przekona? dziecko do pomagania w codziennych obowi?zkach, to musimy by? konsekwentni. Nie wyrzucajmy za nich ?mieci co drugi dzie?, bo maj? du?o nauki, albo dzisiaj akurat s? zm?czeni. Ty te? masz prawo by?. Wi?c jak poka?esz ?e mo?esz je zast?pi? to uwierz, ?e malec szybko to zauwa?y i jeste? po nokaucie:)

Spróbujmy inaczej

 • Mama – Ale nam si? naczy? uzbiera?o.
 • Dziecko – Du?o czy ma?o?
 • M – Chod? zobacz.
 • D – Eee nie zaj?ty jestem.
 • M – A co robisz?
 • D – Gram w gr? ( czy puzzle never mind)
 • M – No dobrze to poczekam, a? sko?czysz. Dam ci jeszcze 3 minuty, popatrz? jak ci idzie. A potem razem pójdziemy do kuchni, i wybierzesz czy b?dziesz mi podawa?, zmywa? czy wyciera? (Oczywi?cie je?li macie zmywark? to mo?ecie poprosi? o pomoc przy wyk?adaniu)

To mo?e ju? pomóc ale je?li mamy do czynienia z prawdziwym uparciuchem jedziemy dalej.

 • D – Ale ja mówi?em mamo, ?e chc? pogra?, a nie zmywa?.
 • M – No tak mówi?e?.
 • D – No i czemu nie mog? gra??
 • M – Mo?esz przecie? grasz.
 • D – Ale ty chcesz ?ebym gdzie? szed? do kuchni.
 • M – Jeszcze nie. Jeszcze mamy 2 minuty i 15 sekund wed?ug ustawionego zegarka.
 • D – To wtedy pójdziemy?
 • M – Tak a teraz poka? jakie masz jeszcze klocki do uk?adania.
 • D – No dobra pomog? ci. A to s? klocki które mi zosta?y.

Oczywi?cie w zale?no?ci od wieku uparciucha, trzeba zastosowa? inny rodzaj konwersacji, ale mo?na spróbowa? powy?szej.

Podsumowanie

Jako rodzice cz?sto oczekujemy od dzieci, ?e nam pomog? w codziennych trudno?ciach. Wydaje nam si?, ?e powinni to robi? bo to nale?y do ich obowi?zków jako dzieci. Albo co gorsza my musieli?my pomaga? w domu wi?c jeste?my przekonani, ?e i oni powinni. Dzieci natomiast maj? inne rzeczy w g?owie, i nie wiedz? do ko?ca, ?e my tego oczekujemy od nich. Przy tylu gad?etach, nowo?ciach, zabawkach, doba to za ma?o aby to wszystko ogarn??. Wi?c uwa?aj?, ?e ich ?ycie polega g?ównie na zabawie no i nauce (je?li ju? s? w szkole).

Ale ?y? trzeba razem i dzieli? si? obowi?zkami tak?e. Je?li zaczniemy od ma?ego przekazywa? pewne mniejsze zadania, to jak b?d? starsze, z automatu po?ciel? ?ó?ko, wynios? ?mieci, czy pomaluj? swój pokój na magnoli? 🙂 Im dziecko starsze tym b?dzie trudniej, ale nie znaczy to ?e niemo?liwe. Trzeba tylko z cierpliwo?ci? pogada? z dzieckim i powiedzie? czego oczekujemy, zamiast narzeka?, ?e jest leniwe.

 

Je?li spodoba? ci si? ten wpis, udost?pnij go prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Sprawisz, ?e dotrze on do wiekszej ilo?ci zainteresowanych osób. Dzi?kuje.

 

Photo by Izzie R

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: