fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozmowy kontrolowane

Jak mówi? NIE do dziecka, czyli R.K. #02

Jak mówi? NIE do dziecka? Czy cz?sto powtarzasz to s?owo? Je?li tak, to wiesz ju? pewnie, ?e nie jest to co?, co maluchy lubi? s?ysze?. Niektóre dzieci lubi? si? przy tym pop?aka?, inne pokrzycze?, a jeszcze inne tak d?ugo walczy?, ?e i tak dostan? to co chc?. Jak wi?c powiedzie? NIE, kiedy dziecko mówi TAK.

Przyk?ad zwyczajnej rozmowy w sklepie (ale nie w niedziel? :))
 • Dziecko – Mamo, a kupisz mi t? zabwk??
 • Mama – Nie.
 • D – Ale mamo, ona mi si? bardzo podoba,
 • M – Trudno, nie kupi? ci jej.
 • D – Ale ja bym bardzo chcia?!
 • M – Ja te? chc? du?o rzeczy i nie mam.
 • D – No mamo, ale czemuuuu (p?acz?cym g?osem)
 • M – Bo tak powiedzia?am, nie mam pieni?dzy na twoje zabawki, i tak masz ich ju? za du?o.

Mo?emy si? tylko domy?la?, co si? dzieje potem. P?acz, lament, krzyk, lub zastraszone dziecko, które boi si? ju? o cokolwiek spyta?. Co znajdujemy?

Zawiedzione dziecko. W jego oczach ono tylko poprosi?o o now?, ma?? zabawk?. Mama z uniesionym dono?nym g?osem, stanowczo odmówi?a, bez podania wi?kszych przyczyn swojej (jak?e wrednej) decyzji. Je?li na dodatek dziecko jest zastraszone tekstami typu, „Przesta? ju? p?aka? bo w domu zobaczysz”, to mamy przypadek przemocy emocjonalej. Dalej widzimy mam?, która odmówi?a zakupu nowej zabawki. No proste, nie ma pieni?dzy, nie widzi problemu, po co to dziecko w ogóle krzyczy. Nie rozumie, ?e nas nie sta? na jego fanaberie.

No w?a?nie nie rozumie. Czasem si? zastanawiam, dlaczego rodzice mówi? swojemu dziecku rzeczy, o których te nie maj? zielonego poj?cia. Najprostszym przyk?adem b?dzie tutaj zdanie – Czy ty nie rozumiesz, ?e nas na to nie sta? – ono nie ma poj?cia o warto?ci pieni?dza, wi?c nie. Kolejnym przyk?adem b?dzie – Musisz chodzi? do przedszkola, bo wszystkie dzieci chodz? -. Id?c tym tokiem rozumowania, dziecko b?dzie plu?o na pod?og?, bo wszystkie dzieci pluj?, a jak mu zabronisz, nie b?dzie rozumia?o, dlaczego?

Wracaj?c do pocz?tku rozmowy z dzieckiem w sklepie, to najlepiej by?oby kupi? mu t? zabawk? i z g?owy. Ale b?d?my powa?ni.

Mo?na mu to wszystko po prostu wyt?umaczy?.
 • Dziecko – Mamo kupisz mi t? zabawk?
 • Mama – Poka?, któr??
 • D – O tutaj t? w?a?nie,
 • M – No fajn? sobie wybra?e?, i takie ko?a ma du?e, i z pilotem
 • D – O i taki kolol celwony 🙂
 • M – No naprawd? mi si? podoba, wiesz, ch?tnie bym si? ni? pobawi?a, tylko nie mog? ci jej dzisiaj kupi?,
 • D – A dlaczego?
 • M – Bo widzisz synku, nie przygotowa?am si? na taki zakup dzisiaj, wzi??am odpowiedni? ilo?? pieni?dzy na zakupy, które dzisiaj potrzebujemy.
 • D – A kiedy b?dziesz mog?a mi kupi? t? zabawk??
 • M – Jak zajdziemy do domku syneczku to mama sprawdzi ile jeszcze mam zaoszcz?dzone, dobrze? Policzymy razem. Pomo?esz mi?
 • D – Tak pomog?, a ile ona kosztuje?
 • M – 85z? synku
 • D – A to du?o czy ma?o?
 • M – To zale?y, od tego ile kto ma pieni??ków. Dla jednych b?dzie to du?o, a dla innych ma?o. To co pomo?esz mi nie?? koszyk?
 • D – Dobrze pomog?.

Mama z zainteresowaniem obejrza?a zabawk?, któr? dziecko chcia?o dosta?. Bez zb?dnych komentarzy, ?e j? na ni? nie sta?, bez niepotrzebnych uniesie? g?osu i z u?miechem na twarzy, spowodowa?a, ?e dziecko zaakceptowa?a jej decyzj?.

Dziecko natomiast by?o podekscytowane, ?e mama tak ch?tnie interesuje si? jego pomys?em na now? zabawk?, ?e rozmawia z nim o jego potrzebach, (tym bardziej, je?li nie zdarza si? to cz?sto) i? zupe?nie nie przeszkadza? mu brak jego zakupu. Ucieszy? si? sam? ide? liczenia pieni??ków w domu, poniewa? kto? b?dzie potrzebowa? jego pomocy. My?l ta odci?gn??a go od zabawki, o któr? minut? wcze?niej pyta? z takim zapa?em.

Ale co najwa?niejsze, to fakt, ?e rodzic po?wi?ci? mu swoj? uwag? i nie zby? zdawkowo, durnymi s?owami na odczepnego.

 

Sprawd? tak?e poprzedni? rozmow? kontrolowan? tutaj

 

Je?li spodoba? ci si? ten post, udost?pnij go prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym, ?eby twoi znajomi, mogli go równie? zobaczy?. Dzi?kuje

 

Photo by Jomjakkapat Parrueng on Unsplash

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: