fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozmowy kontrolowane

Decyzja, malujemy na niebiesko, czyli R.K. #05

Decyzja nale?y do ciebie, czyli kiedy dziecko chce koniecznie postawi? na swoim i nikomu nie pozwoli zmieni? jego postanowienia. Wejd?my w rol? matki Jadwigi i synka Kacpra. postanowione zmieniaj? kolor ?ciany w pokoju Kacpra. Szkrab chce…a tam chce, ??da niebieskiego, a Jadzia widzi to w zieleni.

Moim skromnym zdaniem, dziecko mo?e decydowa?, ale od pewnego wieku dopiero. Od jakiego nie wiem, ale naszemu bym nie pozwoli?, bo ?ciany wygl?da?y by jak ramówka z Disney Junior, a tego moje oczy mog?yby nie wytrzyma?.

Przyk?ady jak zawsze

Je?li nie zgadzasz si? z decyzj? malca, wyt?umacz dlaczego. Dziecko to te? cz?owiek, mo?e troszk? mniejszy od nas (chocia? ode mnie nie wiele mniejszy), ale tak samo jak i doros?y, potrzebuje odpowiedzi i lubi wiedzie? na czym stoi.

decyzja

Przyk?ady negowania decyzji podj?tej przez dziecko.

Numero uno: Synku nie pomaluje ci ?cian na kolor niebieski bo:

 • go nie lubi?,
 • nie b?dzie pasowa? do zas?on,
 • nie komponuje si? z meblami,
 • ja wol? zielony,
 • to jest zimny kolor,
 • nie mo?e by? niebieski, tato go nie lubi,
 • jak to b?dzie wygl?da?o,

Przepraszam za wyra?enie, ale wszystkie powy?ej wymienione powody negacji dziecko ma centralnie w dupie. Ono chce niebiesk? ?cian? i koniec. Je?eli wi?c nadal uwa?asz, ?e twoje zdanie jest wa?niejsze i nie chcesz pos?ucha? dziecka, to nie narzucaj swojego na si?? tylko spróbuj nakierowa? z niebieskiego na zielony. Zaraz si? dowiesz jak mo?na to zrobi?, ale najpierw przyk?ad numero dos, czyli jak traktuje ci? twój szef 🙂

Przyk?ady u doros?ych

Masz do wykonania zadanie, które zajmie ci 4 godziny, przychodzi boss i zmienia twoj? koncepcj?, która teraz zajmie ci 8 godzin. Co us?ysza?a? od „wszystko wiedz?cego”.

 • nie podoba mi si? twoje rozwi?zanie,
 • tutaj masz wytyczne jak ma to by? wykonane
 • twoje rozwi?zanie mog?oby by? dobre, ale moje jest lepsze
 • nie jeste? u siebie, rób co mówi?,

By? mo?e twój szef nie jest starym bucem z ogromnie kr?c?cym si? lokiem na w?sach, wi?c brzmi nieco inaczej, a mo?e nawet rozumie twoje podej?cie, ale to dalej osoba rz?dz?ca, wi?c:

 • twoje rozwi?zanie sprawdzimy nast?pnym razem, a dzisiaj prosz? zrobi? tak,
 • podoba mi si?, ?e jeste? kreatywna, ale ja podlegam pod zarz?d, wi?c przykro mi zrób to w ten sposób,

Niestety tutaj twoja decyzja zosta?a obalona. Podlegasz pod innych, wi?c musisz si? dostosowa?. Jakie s? twoje odczucia? Postaraj si? wyobrazi? siebie w podobnej sytuacji u siebie w pracy i zastanów si? jakby? si? czu?a gdyby? nie mog?a zrobi? tego zadania po swojemu, wiedz?c, ?e te? b?dzie zrobione dobrze, a mo?e nawet i lepiej oraz szybciej, i zaoszcz?dzi?aby? czas, który mog?aby? sp?dzi? na Instagramie

Z dzieckiem mo?na inaczej

Wró?my wi?c do tej paskudnej niebieskiej ?ciany. Dziecko odczuwa dok?adnie to samo co ty przed chwil?. Stawiasz swoje zdanie nad jego. Mimo, ?e to jego pokój i to on b?dzie w nim spa?, bawi? si?, jad? i co tam jeszcze mo?liwe. No dobra, je?li nadal chcesz zielono w pokoju dziecka, to naprowad? go samego tak ?eby by? z niego zadowolony.

 • Jadwiga – jaki kolor ci si? podoba
 • Kacper – niebieski jest najlepszy
 • J – niebieski, bardzo ?adnie (chocia? tak nie uwa?asz)
 • K – taki ciemny bym chcia?
 • J – poka? na zabawkach jaki to kolor
 • K – O taki (wskazuj?c na Catboy’a, a tobie ju? ci?nienie skacze)
 • J – o to bardzo ciemny, a co powiesz na taki (pokazuj?c Geksona)
 • K – Gekson to nie bo on nie skacze (nie lata, nie p?ywa, czy co tam jeszcze wymy?li)
 • J -no tak, ale skór? ma tak? ?adn? zielon?,
 • K – no tak ma, ale to nie jest niebieski,
 • J – „ATAK”  a spójrz na t? naklejk? widzisz jaka ?adna trawka na niej ro?nie jaka jest zioloniutka, jak pi?kna, jak ro?nie. Zupe?nie jak na placu zabaw, by? tutaj mia?. tyle trawy wsz?dzie i s?oneczko, a jak wstawimy ci nowe mebelki, to dopiero b?dzie wszystko idealne jak w wymarzonym pokoju….

Im wi?cej rzeczy uda ci si? powiedzie? tym lepiej. Dzieci lubi? takie kolorowe opowie?ci wi?c, b?dzie ci? s?ucha? z ciekawo?ci?, a w jego g?owie pojawi? si? obrazki zgodnie z tym co b?dziesz my przedstawia?. Im kolorowiej b?dziesz opowiada? tym ?adniejszy obraz dziecko zobaczy.

Nie zawsze jest kolorowo

Oczywi?cie nie na ka?de dziecko zadzia?a, w ko?cu ka?de jest inne i ró?nie si? do tego odnios?, ale przecie? nie zaszkodzi spróbowa?. Je?li pomy?la?a?, ?e to manipulacja umys?em dziecka, to masz troch? racji, ale zastanów si? czy chcesz, aby dziecko zmieni?o zdanie, i jeszcze by?o zadowolone, ?e wybra?o sobie zielon? ?cian?, czy wolisz, aby p?aka?o, krzycza?o i by?o nieszcz??liwe, ?e nikt nie dostosowa? si? do jego pró?b.

Wy?ej wymienione postacie to oczywi?cie Pid?amersi. Wszelkie podobie?stwo imion wyminionych w po?cie, s? przypadkowe. Je?li spodoba? ci si? wpis o zmianie decyzji dziecka, podziel si? nim prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym, aby wi?cej osób mog?o go zobaczy?.

Zmie? swoje nastawienie, a zauwa?ysz wiele dobrego wko?o

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: