fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Co czuje twoje dziecko? Czy zwracasz na to uwag??

To jak si? czujemy ka?dego dnia, uzale?nione jest od wielu czynników. Jednego dnia jeste?my zm?czeni po ci??kim dniu w pracy, innego jeste?my zadowoleni z powodu zdanego egzaminu, a jeszcze innego mamy ból g?owy spowodowany zmianami ci?nienia. Swoj? drog? kiedy? wierzy? mi si? nie chcia?o, ?e ból g?owy mo?e spowodowa? pogoda. A jednak na staro?? mo?e.

Powodów jak i czynników mo?e by? wiele, pytanie brzmi. Co czuje twoje dziecko? Czy ono równie? ma prawo do tego, ?eby czu? si? ?le, dobrze, smutno, weso?o, gor?co, zimno? No pewnie tak. Czy one te? maj? prawo do okazywania frustracji, s?abo?ci i chwil rado?ci. W pierwszym momencie my?limy, ?e akceptujemy ich zdanie tak samo jak nasze w?asne lub naszych partnerów czy rodziców, jednym s?owem osób doros?ych, które potrafi? my?le?, decydowa? i by? odpowiedzialnym za siebie. Niestety nie zawsze tak jest.

co czuje twoje dziecko

Podajmy wi?c przyk?ad rozmowy, gdzie rodzic wie lepiej i kropka.
 • Mamo, zimno mi jest.
 • A co ty gadasz sci?gaj bluzk? ciep?o tu.
 • Ale mamo mi naprawd? jest zimno.
 • No jak ci mo?e by? zimno jak mi jest gor?co.
 • No ale mamo…
 • Przecie? powiedzia?am.

Je?li by?a?/e? w podobnej sytuacji, to wiesz, ?e nawet nie za bardzo chce nam si? sprawdza?, co czuje twoje dziecko. Czy jest mu zimno, czy po prostu co? mu tam si? ubzdura?o i ju?. Przecie? mnie jest gor?co, wi?c jemu te? musi by?. A mo?e nale?a?oby to zbada?, w ko?cu po co dziecko mia?oby k?ama? (chyba ?e to jeden ze sposobów zwracania na siebie uwagi).

Kolejna mo?liwo?? (i tutaj sam si? cz?sto ?apie)
 • Prze??cz t? bajk?, nie lubi? jej
 • No jak to nie lubisz, do tej pory ogl?da?e?
 • No tak, ale ju? jej nie lubi?, prze??cz
 • Jak to nie lubisz, przecie? lubisz
 • Ju? mi si? znudzi?a, chc? inn?
 • A tam fikolisz, ogl?daj nie marud?

Ostatni punkt doda?em z przekor?, bo wi?kszo?? pewnie i tak prze??czy jak ja, ale chodzi o sam fakt, ?e dziecko tak samo jak i doros?y, ma prawo do zmiany zdania. Nie chc? ogl?da? tej bajki, to po co si? k?óci?, dla nas wygl?da to na b?ahostk?, ale w oczach dziecka, wygl?da to tak, ?e my mu narzucamy co ma ogl?da?, a jego osobiste przekonanie, ?e dana bajka mu si? znudzi?a, nie ma tu nic do znaczenia.

Podobnych przyk?adów i sytuacji, mo?e wydarzy? si? wiele. Czasami ?apiemy si? na tym, ?e przeprowadzona rozmowa z naszymi pociechami mog?a wygl?da? inaczej, mogli?my co? doda?, a czego? nie powiedzie?. Dzieci bez wzgl?du na wiek, to tak samo czuj?ce istotki jak my. Nie mieszamy ich emocji z b?otem, tylko dlatego, ?e my mamy inne odczucia od nich. Spokojn? rozmow? z odrobin? empatii, mo?na zdzia?a? cuda. Dziecko czuje, ?e rodzic go rozumie, b?dzie si? wi?c cz??ciej dzieli? swoimi spostrze?eniami w ró?nych dziedzinach, a wtedy my jako do?wiadczeni ju? ludzie, mo?emy im pokaza? i wyt?umaczy? jak nale?a?oby post?pi? w danej sytuacji. Jakie emocje mog? wyst?pi? i jak sobie z nimi radzi?. Szanujmy zdanie naszych maluchów, bez wzgl?du na to jak? my mamy opini?.

Je?li spodoba? ci si? powy?szy tekst i chcesz aby twoi znajomi tak?e go przeczytali, podziel si? nim prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Dzi?kuje.

Sprawd? równie? jak mówi? „nie” do dziecka, tak ?eby unikn?? p?aczu.

Photo by delfi de la Rua on Unsplash

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: