fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Bezalkoholowe chrzciny, czyli ile to kosztuje.

Zastanawiasz si? ile b?d? ci? kosztowa?y chrzciny? Co poda? go?ciom na przyj?ciu? Jak si? ubra?, jak ubra? dziecko, m??a? Wynaj?? sal?, czy zrobi? w domu? Poczeka? do lata, czy robi? zaraz po urodzeniu?

Wiele pyta? nieprawda?? Ale to niestety nie wszystko co mo?e nam przyj?? do g?owy, dochodz? jeszcze inne aspekty tego wielkiego wydarzenia, o których lepiej nie pisa?, ?eby nie podpowiada? nie potrzebnie. Najwa?niejsze oczywi?cie pytanie to ILE to b?dzie mnie kosztowa?o?

chrzciny

Czy aby napewno najwa?niejsze? Zastanówmy si?, w którym momencie zaczynamy (o ile wogóle) my?le?, o tym czym jest wogóle chrzest? Po co wogóle idziemy z dzieckiem do ko?cio?a? Przecie? nie po to, ?eby nas palcami nie zacz?li wytyka?… o to ci co nie ochrzcili dziecka! Nie po to, ?eby nasza rodzina spotka?a si? znowu w komplecie, ponarzeka?a na problemy w kraju, czy obgada?a tych, którzy akurat nie mogli przyjecha? na dzisiejsz? uroczysto??.

O tym czym jest Chrzest pisa? nie b?d?, ?eby nie plagiatowa?, mo?ecie wszystko przeczyta? tutaj. W paru s?owach jest to zmycie z dziecka grzechu pierworodnego i przyj?cie go do ko?cio?a jako dziecko Bo?e. Niestety (nie mówi?, ?e wszyscy) dzisiaj ju? spo?ecze?stwo nie traktuje tego jako obrz?d religijny, tylko jak urodziny. Spotka? si? z rodzin?, msza w ko?ciele, golonka na talerzu i wódka w kieliszku.

No dobra, czyli jak ustalili?my kasa nie jest tutaj najwa?niejsza, ale stanowi znacz?c? cz??? ca?ego przedsi?wzi?cia, w ko?cu lepiej wiedzie? co nas czeka, mo?e obejdzie si? bez kredytu. Po za tym klikn??a? w link, ?eby zobaczy? ile to kosztuje, a nie po to, ?eby ci? tu katechezy uczy?. Wydatków jest wiele jedne wi?ksze, inne mniejsze ale jak zbierze si? to do kupy, to mo?esz si? zastanowi? czy wogóle warto? Nie lepiej sp?dzi? tydzie? nad Adriatykiem? (To taki ma?y ?art w stylu familiady).

Webp.net-resizeimage (13)

Wydatki

Zacz?? trzeba od najwi?kszego wydatku jakim jest wynaj?cie sali, wszystko zale?y czy mieszkasz w Warszawie i wynajmiesz sal? w Sheratonie, czy pochodzisz z Wilkowyj a party zrobisz u Wioletki. Ale licz?c ?rednio za osob? trzeba zap?aci? od 50z? do 120z?, w zale?no?ci równie? od menu,( ale nie przesadzajmy to nie wesele) oraz czy sala ma by? zamkni?ta czy przegrodzona powiedzmy parawanem. ?rednio przyjdzie 20 osób czyli licz?c oko?o 1400z?. Nast?pnym wydatkiem b?dzie naturalnie ksi?dz, a dok?adniej to jego rola w przyjmowaniu malca do Ko?cio?a Katolickiego, Tutaj tak jak wsz?dzie zale?y od ksi?dza i parafii, ale ?rednio 50z?-700z?, my dali?my 200z? i te? by?o ok.

Dziecko potrzebuje ubranka wi?c niez?e ciuszki mo?na dosta? w second hand jak maj? dostawy, a tak powa?nie to s? takie specjalne sklepy z ubrankami na chrzciny. Ceny wahaj? si? mi?dzy 80z?-250z?, w zale?no?ci od dodatków. My te? musimy si? w co? ubra? co do m??czyzn to nie ma wi?kszego problemu, wiadomo, ale kobiety maj? co? takiego, ?e musz? mie? co? nowego na ka?d? okazj? wi?c trudno 300z?, p?knie jak jaki sen z?oty (a jak nie wierzysz to otwórz teraz swoj? szaf?). Tort je?li nie ma go w komplecie to osobno 80z?, mo?na doda?. Ostatnim wydatkiem, ale nie koniecznym, mo?e by? sesja zdj?ciowa u fotografa, koszt ?rednio 250z?.

O ma?y w?os zapomnia?bym o drugiej cz??ci tytu?owej, mianowicie wódka na chrzcinach. Stawia? czy nie? No to mo?e chocia? wino? No, no, no, róbta co chceta ja jestem zdania, ?e ka?da „impreza” z udzia?em dzieci, powinna by? bez alkoholu. Chcesz si? napi? id? do knajpy, ale to moje osobiste zdanie, ka?de z was mo?e mie? swoje, szanujmy to. Jedno musicie wiedzie?, ?e nie ka?dy b?dzie podziela? wasz? dezycj? o bezalkoholowych chrzcinach, polecam obejrze? skecz, tak mo?e si? to sko?czy? u ciebie 🙂

Sumuj?c wszystko powinni?cie zamkn?? si? w kwocie 2500z?. Du?o? Ma?o? Nie wiem nie mnie to ocenia? jeden b?dzie mia? problem z powy?sz? kwot? a inny nie, nie zapominajmy jednak, ?e je?eli ju? decydujemy si? na chrzest dziecka, to przyj?cie Chrystusa w ?ycie dziecka, powinno by? najwa?niejsz? cz??ci? ceremonii.

 

Photo by Priscilla Du Preez , Photo by Alex Loup 

2 KOMENTARZE

  1. Pff, no nie wiem, kto dzi? chrzci dziecko bo ZALE?Y mu na jego udziale w Ko?ciele? Tak samo z reszt? ?luby ludzie bior? ko?cielne, nie wiadomo po co… Nie mówi?, ?e wszyscy.. Co do bezalkoholowej imprezy… no có? Polska mentalno??… Trzebaby mie? bardzo religijn? rodzin? i raczej stroni?c? od alkoholu, ?eby zrozumia?a, ?e robisz chrzciny czy komuni? bezalkoholow?… U mnie to nie przejdzie. Mo?e z M??a strony by przesz?o, ale z mojej nie s?dz?. Heh. A niech maj? i pij?.. Ja b?d? si? cieszy? tym dniem i sakramentem, a oni to inny wymiar.. Dla mnie akurat Sakramenty maj? znaczenie pami?tam jak prze?ywa?am swoje Bierzmowanie (no o ?lubie nie mówi?c, ale to te? troch? co innego :))

  2. Ok, ja te? my?la?em podobnie, kilka lat temu, zosta?em chrzestnym i musia?em i?? do ksi?dza po jaki? ?wistek i mia?em za niego zap?aci?. Po kilkunastu minutach rozmowy dosta?em go za darmo, bo ju? nie chcia? mnie s?ucha?. Ale od kiedy urodzi? mi si? synek, mój pogl?d zmieni? si? na wielu obszarach, równie? i religijnym. Bo w ko?cu albo ma by? katolikiem, takim jak by?em do tej pory, co jest kompletnie bez sensu (Ko?ció? odwiedza?em tylko jak musia?em) albo trzeba mu pokaza? o co w tym chodzi, po co ma tam chodzi?, dlaczego powinni?my si? modli? (nie koniecznie w ko?ciele) bo jak nie to na choler? mu komunia i inne sakramenty tylko dlatego, ?eby inni nie gadali. Bóg mi ?wiadkiem, ?e dam rad? zrobi? z niego porz?dnego chrze?cijanina. A co do alkoholu, to znasz moje zdanie, chrzciny by?y dla dziecka i mimo i? kilku osobom nie podoba? si? brak alkoholu, to mia?em to gdzie?, bo mam nadziej?, ?e nie przyszli si? tylko napi?. Na szcz??cie sko?czy?o si? bez awantur, a przy wódce nie wiadomo do czego mo?e doj??. Pozdrawiam serdecznie

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: