fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Bajki na Youtube. Tak czy nie?

Bajki na Youtube, ogl?daj? prawie wszystkie dzieci. Je?li twoje nie? To sprawd? co robi teraz. W dobie internetu, tabletów, smartfonów i innych przeszkadzajek czy rozpraszaczy, nie sposób temu zapobiec. W sumie nie ma takiej potrzeby wystarczy otworzy? oczy i podej?? ze zdrowym rozs?dkiem.

Bajki na Youtube

Dlaczego nie Youtube

Nie jestem jakim? wielkim przeciwnikiem puszczania dzieciom bajek na tablecie. Nie uwa?am te? specjalnie, ?e to przyniesie same z?e skutki. Wszystko zale?y od tego, co to dziecko b?dzie tam ogl?da?. W ko?cu to my wybieramy 4,5,6-latkom co b?d? ogl?da?. Jak jest ze starszymi dzie?mi to nie wiem, ale ?yje nadziej?, ?e g?upot w internecie nie szukaj? (wkrótce sam si? przekonam).

Tutaj chodzi jednak o inn? kwesti?. Jakie korzy?ci dziecku dostarczy ogl?danie bajek na  przyk?ad na Youtube? Nie jestem idealnym tat?, wi?c równie? mi si? to zdarza, ale dzi?ki temu wiem, ?e dziecku w??czamy bajki przewa?nie w momencie, kiedy chcemy si? zaj?? jak?? inn? wa?n? cz??ci? ?ycia. No có? nie zawsze da si? zrobi? pranie, sprz?tanie, gotowanie, czy inne pisanie, kiedy nasze male?stwo, potrzebuje, wymaga a nawet ??da naszej obecno?ci obok.

Przy dzisiejszych (niesamowicie ?atwych) mo?liwo?ciach wystartowania ze swoim kana?em na Youtube, mo?na to zrobi? w kilkana?cie minut (wiem bo tyle mi to zaj??o). Nawet je?li nie masz poj?cia jak si? za to zabra?, jest mnóstwo kana?ów poradnikowych od podszewki, co z czym i kiedy. Do czego to prowadzi? Ka?dy mo?e zosta? „twórc?”. Ka?dy, a wi?c nawet ci co nie powinni si? za to zabiera?. Natrzaskaj? filmów po 15, 20 minut, bawi? si? na nich jakimi? zabawkami, gadaj? niekiedy g?upoty, ?e a? uszy puchn?. Mimo i? sama ich dziecku nie w??czysz, to w polecanych wyskakuj?, a taki 4-latek ma oczy i widzi chwytliw? miniaturk?. Wracasz z ?azienki, czy suszarni, a tu zamiast „ba?k? ?ap, ba?k? ?ap„, s?yszysz straszny g?os mówi?cy: „To ja gargamel, zaraz was wszystkich wrzuc? do garnka i zjem„.

Pytania i odpowiedzi

Czego dziecko ma si? nauczy? z takich bajek? To tylko jeden z przyk?adowych cytatów jakie mo?na us?ysze? ze scenariusza pewnej autorki. Pytania jakie cz?sto padaj? pod takiej emisji, potrafi? by? zaskakuj?ce. Co mam wyt?umaczy? dziecku, ?e to tylko bajka? ?e pani tylko opowiada swoj? wizj? postrzegania ?wiata smerfów? A mo?e ?e tak w?a?nie jest, Gargamel b?dzie gotowa? smerfy w garnku i b?dzie je jad? na kolacj?.

W ko?cu jak my byli?my mali to tak w?a?nie widzieli?my bajki. Gargu? je ?apa?, wrzuca? do garnka, ale sprytne smerfy zawsze uciek?y i wyrolowa?y go. I to by? jaki? mora?, je?li rodzic potrafi? to dziecku wyt?umaczy?, (chocia? kiedy? tak si? nie przejmowano) maluch wiedzia?, ?e sprytem i w grupie, mo?na zdzia?a? cuda. Niestety u tych naszych „twórców Youtubowych”, scenariusze nie s? do ko?ca pomy?lne.

Wiem, wiem, ?ycie to nie tylko sielanka i ciep?e kapcie, wi?c nie mo?emy dzieciom wmawia?, ?e ca?e ?ycie b?dzie pi?kne i ?agodne. Ale po co te? pokazywa? wi?cej przykrych rzeczy, które to spotykaj? naszych bohaterów? Nie mo?na tego jako? zbalansowa?? Albo co wi?cej nagrywa? wspania?e przygody, ale z ma?ymi przeszkodami, które da si? ?atwo pokona?. Tak jak w prawdziwym ?yciu. Dziecko ma si? od nas nauczy? radzenia sobie z problemami, pokonywa? przeszkody, i?? w ?wiat z szerokim u?miechem i przyjmowa? pora?ki jako lekcj?, a nie upadki na dno.

Profilaktyka przede wszystkim

W ?aden sposób nie próbuje tutaj zakazywa? w??czania bajek na Youtube i bajek dzieciom. Czasami si? nie da tego nie zrobi?. Ale namawiam jak zwykle do zachowania zdrowego rozs?dku w dobieraniu odpowiednich tre?ci, jakie nasze dzieci powinny ogl?da?. Do tego równie? polecam raz w tygodniu, sprawdzi? list? kana?ów subskrybowanych, przez twoje konto na Youtube. Chyba ?e dziecko ma w?asne. Nie zaszkodzi tak?e czyszczenie historii przegl?dania, ?eby te same durno?ci si? nie powtarza?y.

Absolutnie nie mam na my?li wszystkich obecnych i przysz?ych twórców. Zach?cam wr?cz rodziców, ale nie tylko ich, do stwarzania w?asnych projektów. Je?li wiesz jak zach?ci? w?asne dziecko do zabawy, sprawi? aby si? nie nudzi?o w domu. Wymy?la? nowe i udoskonala? starsze scenariusze z bajek, powinna? to zrobi? i wypu?ci? w?asn? produkcj? na Youtube. Tylko b?agam z g?ow?. Pomy?l trzy razy, zrób plan. Wszystko po to aby inne dzieci mog?y czerpa? z tego korzy?ci. a nie leczy?y si? u psychologów.

Najwa?niejsza wiadomo?? na koniec. Je?eli uwa?asz, ?e ciebie tem problem nie dotyczy, bo zainstalowa?a? aplikacj? Youtube Kids, Powinna? przeczyta? to. Artyku? jest co prawda z listopada 2017roku. Ale nawet je?li uda?o im sie zabezpieczy? jedno z?o, to nie ma co si? ?udzi?, zaraz powstanie nast?pne.

 

Je?li spodoba? ci si? ten wpis, udost?pnij go prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. By? mo?e kto? tobie bliski ma problem z dzieckiem, które przesiaduje przy telefonie ca?y dzie?.

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: