fbpx

Poka? ?wiat w kolorach

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

6 nawyków, które powiniene? przekaza? dzieciom

Na nauk? dobrych manier nigdy nie jest za pó?no, analogicznie, nigdy nie musi by? za wcze?nie. Zacznijcie ju? dzi?, najlepszym sposobem jest wyrobienie u dzieci nawyków dobrego zachowania, a potem, b?d? to robi? automatycznie.

Kultura osobista to podstawa silnego charakteru, im cz?owiek lepiej potrafi si? zachowa? tym bardziej jest pewny siebie, a na pewno?ci siebie u naszych malców zale?y nam wszystkim, tak?e, let’s start.

B?d? modelem

Nie chodzi tu oczywi?cie ?eby? paradowa?a na wybiegu przed dzieckiem, ale o to, ?e nasze bobiki nas obserwuj?. Je?li ty nie b?dziesz trzyma?a si? pewnych zasad to one tym bardziej. Od kogo? musz? podpatrywa? jak si? zachowa? w danych sytuacjach, kiedy powiedzie? dzi?kuje a kiedy nale?y przeprosi?, gdzie po?o?y? widelec czy te? gdzie wynie?? brudne naczynia (tutaj bardziej wersja dla ch?opców).

Magic words

nawyków

Mimo i? twój roczny potomek potrafi powiedzie? tylko mama, to s?yszy i rozumie du?o wi?cej. U?ywaj wi?c tych s?ynnych magicznych s?ów. Dzi?kuje, przepraszam, prosz?, s? one bowiem najwa?niejsz? cz??ci? wszystkich konwersacji mi?dzyludzkich (a przynajmniej powinny by?), naucz smyka ich od ma?ego, a nie b?dzie mia? problemów z u?ywaniem ich, gdy? wejd? mu one w nawyk i naturalnym b?dzie dla niego  u?ywanie magicznych s?ów w ka?dej rozmowie.

Jedzenie wspólnego posi?ku 

Cejrowski kiedy? powiedzia?, ?e ludzie pozbywaj? si? sto?ów z mieszka? bo nie ma na nie miejsca, i prawda niestety taka jest, ?e teraz obiad si? je przed telewizorem, a deser z telefonem w r?ce. Dawniej stó? by? nieod??czn? cz??ci? w domu rodzina siada?a razem i sp?dzali wspólnie czas uk?adaj?c sztu?ce i talerze. Powró?my wi?c cho? raz dziennie przy g?ównym posi?ku, roz?ó? wszystko jak nale?y, sprawd? czy wszyscy maj? zaserwowany obiad zanim z?apiesz ?y?k?, przepro?, gdy chcesz wsta? od sto?u, posprz?taj po sobie. Takie proste a tak zapomniane, i to przez co? Przez brak czasu.

Porz?dek musi by?

Ostatnie badania dowodz?, ?e dziecko które dba o porz?dek wokó? siebie, w przysz?o?ci b?dzie pewniej dokonywa?o wyborów, b?dzie systematyczniej wykonywa?o wszystki czynno?ci zwi?zane ze swoj? prac? czy firm?. Sumienne wykonywanie obowi?zków w domu powinni?my prze?o?y? tak?e na najm?odszych, je?li poka?esz, ?e ty sprz?tniesz zabawki przed snem, maluchy szybko si? przyzwyczaj?. To my musimy nauczy? ich nawyku utrzymywania porz?dku po sobie, a gdy wejdzie im to w krew, nie b?dziesz musia?a wi?cej im tego przypomina?.

Nie przerywaj mi!!!

Dzieci wymagaj? od nas uwagi, czasami bez przerwy, naszym zadaniem w tym wypadku jest ograniczenie naszej uwagi. Nie chc? równie? ?eby? mnie ?le zrozumia?a jak ma?o kto jestem za odpowiadaniem na ka?de nawet ma?e pytania dzieciom, ale chodzi tutaj o nie przerywanie gdy starsi rozmawiaj?, albo podczas konsultacji z klientem przez telefon. Maluchy maj? wtedy najwi?ksze potrzeby. W tej akurat sprawie jeszcze walczymy z naszym synkiem, bo on ma zawsze co? do powiedzenia, w najmniej oczekiwanym  momencie. Jest to trudne do zbalansowania, nauczy? go nie przerywania, bo to nie?adnie, a jednocze?nie mowi?c kolokwialnie, nie zlewa? go bo mo?e poczu? si? mniej wa?ny, a tego skutków t?umaczy? chyba nie trzeba.

Patrz na mnie jak do ciebie mówie

Patrzenie prosto w oczy to jedna z cech pewnych siebie ludzi, nie tylko pokazujesz, ?e nie masz si? czego wstydzi? w ?yciu i nie jeste? tak zwan? pi… grochow?, ale okazujesz szacunek swojemu rozmówcy, wyrób u siebie nawyk patrzenia innym w oczy i naucz dziecko tego samego. U?ci?nij d?o? kolegi, kole?anki na powitanie. Nie powielajmy sterotypów przy naszych pociechach.

-co tam stary

-A stara bieda a u ciebie

-Mo?e by?, bywa?o lepiej

Dziecko z wy?ej wymienionych zda? zrozumia?o, ?e obaj rozmówcy s? smutni, nic si? u nic nie zmienia, kiedy? by?o lepiej, a ton jakiego u?yli do ekspresji swoich uczu?, brzmia? jakby mieli zaraz zasn?? ze zm?czenia. Naprawd? nie powielajmy tego w kó?ko. Mo?na inaczej, nawet jak nic si? ciekawego nie wydarzy?o to z u?miechem na twarzy;

– Cze?? jak ci min?? weekend

– A dzi?kuje sp?dzi?em z rodzin? w domu, a ty?

-A my grali?my mecz na placu zabaw z dzie?mi z podwórka

Niby nic specjalnego na pierwszy rzut oka ale dziecko us?ysza?o kompletnie inn? tonacj? g?osu oraz, ?e obaj rozmówcy s? zadowoleni z czasu jaki mieli ze swoimi rodzinami.

A czy wasze pociechy ucz? si? dobrych manier w domu? Je?li masz jeszcze jakie? ciekawe pomys?y napisz prosz? w komentarzu. Pozdrawiam serdecznie.

 

photo  1

Inspired by this post

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: