fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany

Znowu poniedzia?ek, czyli Fuck you Monday!!

Budzisz si? rano przeci?gasz ze zm?czenia, bo z tego szcz??cia, ?e wczoraj by?a s?oneczna niedziela, zosta?a? d?u?ej przed telewizorem, na grillu u siostry, albo mo?e nawet z m??em na randce do pó?nej nocy.

A tu co, znowu poniedzia?ek, tylko nie to, kolejny tydzie? si? zaczyna, czyli znowu kanapki dzieciakom do szko?y, obiady gotowa? na dwa dni, praca, potem sprz?tanie, pranie i prasowanie i tak w kó?ko. Po co cz?owiek wychodzi z ?ó?ka w poniedzia?ek? Depresja murowana.

poniedzia?ek

Byle do weekendu

S?owa „byle do weekendu”, towarzysz? Ci od poniedzia?ku do czwartku. ?yjesz tym najbli?szym weekend’em, jakby nic innego si? nie liczy?o. Chodzisz do pracy zm?czona, zamy?lona, znudzona. Tylko sobota kr??y Ci w g?owie, mo?e znowu jakie? ma?e party si? trafi, albo wyjazd gdzie? z rodzin?? Mo?e znowu kto? ci? odwiedzi i b?dzie na pewno ciekawiej, ni? w ten cholerny poniedzia?ek.

Wiem co pisz?, bo te? tak mia?em. Poniedzia?ek, by? tak do tego stopnia nieprzyjemny, ?e wola?bym si? nie budzi? tego dnia, przespa? ca?ego, i nie my?le? wcale, o pracy, ani o ?adnych innych obowi?zkach. Niestety tak si? nie da?o. Narzeka?em podobnie jak inni, na prac?, na najbli?sze dni tygodnia, liczy?em ile to ich jeszcze zosta?o. ?eby si? nie denewowa?, zapomina?em o tym co robi? i my?lami by?em w sobotni wieczór w ogródku z „z puszk? Coca coli” w r?ce.

Nigdy wi?cej takich dni

Ale na szcz??cie wszystko si? zmieni?o, zrobi?em sobie z poniedzia?ku dzie?, w którym robi? najwi?cej rzeczy, które lubi? robi?. Dlatego pomimo wolnego weekendu, a co za tym idzie ?wiadomo?ci, ?e w poniedzia?ek id? znowu do pracy (któr? i tak lubi?, wi?c du?o mi to nie zmienia) to cz?sto nie mog? si? go doczeka?.

Jak to zrobi??

Polecam odpowiedzie? sobie na kilka prostych pyta? dotycz?cych waszych ulubionych momentów w ?yciu. Mo?e by? to na przyk?ad relaks w spa, masa?, albo nawet i zjadanie ?wie?ych truskawek w ogródku pod parasolem uciekaj?c przed s?o?cem. Nie wiem nie jeste?my tak blisko, wi?c tu ci nie pomog?. To musz? by? zaj?cia, które naprawd? sprawiaj? ci przyjemno??.

I je?li w?a?nie stwierdzi?a?, ?e przy trójce dzieci nie masz na to czasu, no to jednak musisz go znale?? (bo inaczej dupa zbita). Oddaj dzieci do babci, do dziadka, zostaw z m??em, psem, lub zamknij w piwnicy na pó? godziny i zajmij si? tylko sob?. My?lenie tylko o sobie cz?sto kojarzone jest z egoizmem, co jest wielkim b??dem. Pomy?l ,je?li nie mo?esz sobie zorganizowa? kilkunastu minut dla siebie, w ci?gu tylko jednego dnia w tygodniu jakim jest poniedzia?ek, no to ze smutkiem musz? ci? powiadomi?, ?e jeste? niewolnic?. Nie wiemy tylko czy dzieci, czy m??a?

A je?li mi powiesz, ?e najlepszym momentem dla ciebie jest w?a?nie sp?dzanie czasu ze swoimi dzie?mi oraz z m??em no to to w?a?nie zrób. Tylko pami?taj, ?e robisz to dla siebie, a nie dla nich 🙂

Kto jak nie ja?

A mo?e wydaje ci si?, ?e jeste? niezast?piona, ?e musisz si? tym wszystkim zaj?? bo inaczej nikt sobie bez ciebie nie poradzi. Wi?c prosz? zapomnij o tym wszystkim i zadaj sobie kilka pyta?. Co si? stanie jak dzisiaj w ten cholerny poniedzia?ek, nie zrobisz prania, prasowania, nie po?o?ysz dzieci spa?, lub te? nie op?acisz abonamentu telewizyjnego na poczcie (jakby kto? to p?aci? w ogóle). No nic si? nie stanie, pralk? w??czysz jutro, ?elazko ci nie zginie, dzieci po?o?y m??, a poczta te? b?dzie otwarta jutro.

Wi?c zamiast szuka? wymówek i wyznacza? sobie nowe zadania, które nagle pojawi? si? w twojej g?owie (gwarantuj?) to zacznij rezygnowa? z obowi?zków i ustawia? wszystko tak pod siebie, jak to tylko mo?liwe, ?eby? mog?a w spokoju zrobi? to na co masz ochot?.

Dlaczego akurat poniedzia?ek?

Dla wielu z nas, jak ju? wy?ej pisa?em, jest to pocz?tek kolejnego pracuj?cego tygodnia, wi?c dzie? ten jest najbardziej znienawidzonym dniem przez Polaków. Czy?by tylko przez nas? Otó? nie, okazuje si?, ?e takie zm?czenie, znudzenie, te smutne my?li w g?owie o tym, ?e znowu si? nowy tydzie? zaczyna i to ca?e narzekanie na wszystko co nas otacza, jest widoczne na ca?ym ?wiecie.

Nie wiem tylko dlaczego, ludzie zamiast zmienia? co?, co im nie pasuje, tkwi? w tym i wol? si? u?ala? jak im ?le, zamiast ruszy? swoje cholerne 4 litery i poszuka? sposobów na zmian?.

Nie zapominajmy, przy tym wszystkim o naszych dzieciach. Naszym przysz?ym pokoleniu. Czy znowu b?dzie tak, ?e ka?de z nich b?dzie zawistne o nowe auto s?siada, o now? pralk?, czy o co tam jeszcze mo?na by? zazdrosnym? Pami?taj, ?e nawet jak uczysz swoje dziecko wszystkiego co dobre, t?umaczysz mu wiele rzeczy jak robi? powinno, oraz jak si? trzeba zachowywa?, to ono i tak widzi i s?yszy o wiele wi?cej. S?yszy, kiedy obgadujemy kogo? za plecami, widzi jak si? denerwujesz, kiedy znowu musisz i?? do tej cholernej pracy a? w ko?cu zaczyna powiela? twoje zachowania. Dzieci o wiele ch?tniej robi? co?, czego nie powinny, ani?eli to o co je prosimy.

Nie chc? tutaj wyj?? na jakiego? guru w ?adnej powy?szej sprawie, jestem tylko cz?owiekiem. Tat?, który tak samo jak wy pope?nia b??dy, który pomimo anielskiej cierpliwo?ci do swojego dziecka, te? mówi rzeczy, których potem ?a?uje. Ale tacy ju? jeste?my i mo?emy si? tylko uczy? na w?asnych b??dach.

Tak?e ?ycz? ka?demu z osobna, samych mi?ych poniedzia?ków, oraz ka?dego innego dnia. Nie zapomnijcie znale?? te cudowne 30 minut, tylko dla siebie.

Je?li uwa?asz, ?e komu? bliskiemu z twojego otoczenia te? by si? przyda? taki poniedzia?kowy relaks, pode?lij mu prosz? tego posta. Dzi?kuje

 

 

8 KOMENTARZY

    • Dzi?kuj?. Pewnie ?e tak. Ludzie sobie tylko sprawy z tego nie zdawaj?. Pozdrawiam

    • Sorki dopiero co przeczyta?em. W jaki? sposób komentarz wpad? do spamu i dopiero co go znalaz?em. Zgadzam si? ca?kowicie. Wszystko le?y w naszej g?owie. Odpowiednie podej?cie i poniedzia?ek staje si? pi?tkiem. Pozdrawiam

    • Ha ha. No tak, ale do poniedzia?ku niedaleko, to mo?esz pomy?le?, co b?dziesz robi?a.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: