fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

walcz z my?lami
Czas na zmiany

Walcz ze swoimi my?lami, czyli jak rozwi?zywa? problemy ?yciowe.

Je?li nie przeczyta?a?/e? jeszcze o depresji, która potrafi ci? dopa?? w 2,5 godziny to zapraszam tutaj, jest to poniek?d wst?p do tego wpisu.

Kryzys jaki mnie dopada i b?dzie dopada? za ka?dym razem gdy b?de wraca? z urlopu, zostawia? rodzin? w Polsce i wraca? do pracy w UK, mo?na pokona? na wiele sposobów.

Przecie? to nie jest proste

Naj?atwiejszym by?oby rzuci? to wszystko w choler?, kupi? bilet w jedn? stron? i nie zastanawia? si? wi?cej nad konsekwencjami. Ale ?ycie nie jest takie proste. Tym bardziej jak jest si? takim cz?owiekiem jak ja, który nie potrafi tak po prostu zostawi? nieza?atwionych spraw, niedoko?czonych umów i odej?? bez po?egnania. To nie ze mn? te numery Bruner. ?atwo nie b?dzie, i t?sknota za domem b?dzie doskwiera? ka?dego dnia, ale jakbym tak wszystko zaniecha? i zostawi?, to sumienie nie pozwoli?oby mi zamkn?? oczu i spokojnie spa?.

Kolejnym dobrym sposobem, by?oby ustali? konkretn? dat? powrotu i ?y? my?l? tylko o tym dniu, kiedy uca?uj? Polsk? ziemi?, wychodz?c z samolotu po raz ostatni i zostan? na sta?e w kraju z dzieckiem i ?on?. Ale to te? w obecnej sytuacji nie jest takie ?atwe. Mam plan na powrót, ale data zmienia si? w mojej g?owie zbyt cz?sto. Zupe?nie jak te literki i cyferki, które przelatywa?y w Matrixie, tak moja data wyjazdu przelatuje w mojej wyobra?ni. T?sknota i serce, chce jak najszybciej, a rozum trawi te my?li i ka?e zosta? jak najd?u?ej. Codzienna bitwa serca z rozumem staje si? powoli nie do ud?wigni?cia, a jednocze?nie walka ta, nie pozwala mi si? skupi? na innych rzeczach.

A ty masz takie dylematy?

Czy ty te? tak masz? Nie musi to dotyczy? tylko emigracji czy pracy w delegacjach, ale tak na codzie?, czy masz takie my?li, które bij? si? ze sob?, próbuj? wypiera? si? nawzajem. Wtedy nie masz czasu pomy?le? o czym? mi?ym, przyjemnym, tylko wci?? widzisz w g?owie te same obrazy i te same smutne my?li atakuj? ci? na wylot. Kredyt, rozbite auto, m?? za du?o pije, boisz si? o utrat? pracy, a mo?e dziecko ma problemy w szkole? S? to oczywi?cie problemy, które mog? zatru? ?ycie, ale b?d? brutalnie szczery. Zarówno mój problem jak i wasz, okazuj? si? by? nieistotne, je?eli obok was, rodzina walczy z dzieckiem chorym na raka. Nikomu nie ?ycz? takiego scenariusza, ale wyobra? sobie ich rozterki i problemy.

Zostawmy ich jednak w spokoju i wró?my do naszych problemów. Najcz??ciej s? to sprawy, które mo?na stosunkowo prosto pokona?, trzeba wybra? tylko najlepsz? opcj? i ju? mo?esz zaj?? si? czym? innym i nie zaprz?ta? sobie nimi g?owy.

No to teraz o?wieci?em ludzi rad?, wart? milion dolców?. Wybra? najlepsz? opcj?, czyli jak?? Jaka b?dzie odpowiednia w mojej sytuacji, to znaczy w twojej 🙂 Ka?dy ma takie my?li z którymi musi si? zmierzy?. I o ile nie s? to spory typu: „Jakie mleko wybra? do kawy? Sojowe, czy zwyk?e”, o tyle przy „powa?niejszych” problemach zaczynaj? si? schody. Ale jak mawiaj? niektórzy Anglicy „Po co i?? schodami, gdy obok jest winda”

Zamiast szuka? dodatkowych problemów w twojej jak?e niemo?liwie ci??kiej sytuacji, spróbuj tak pokierowa? w?asnymi my?lami, aby dokona? odpowiedniego wyboru rozwi?zuj?cego twoje rozterki. Zawsze i z ka?dej sytuacji s? ró?ne wyj?cia, najwa?niejsze to, umiej?tno?? znalezienia ich wszystkich.

Je?eli mózg ma za du?o opcji do wyboru, zaczyna si? gubi? i wypiera? jedn? my?l, nast?pn?, a ciebie co najwy?ej mo?e g?owa rozbole?. Je?eli tak jak ja obecnie, masz jak?? sytuacj?, w której musisz podj?? wa?n? decyzj?, to lepiej jest to zrobi? od razu, zamiast czeka? i wpada? w coraz g??bszy do?ek, z którego b?dzie coraz ci??ej si? wygrzeba?. Ale jak to zrobi?? Jest jedna mo?liwo??, któr? z w?asnego do?wiadczenia przedstawiam poni?ej.

walcz z my?lami

Piece of paper

Nale?y spisa? wszystko na kartk? papieru. Tak? zwyk?? jak niegdy? u?ywa?a? w szkole. I u?y? d?ugopisu, na pewno jeszcze pami?tasz jak to si? robi 🙂 Nic tak nie uwalnia g?owy jak spisanie wszystkiego na papier. Skupiasz si? wtedy na pisaniu i zmuszasz mózg do my?lenia o tym co chcesz napisa?, zamiast pozwala? mu rz?dzi? za ciebie.

Wypisujesz swój dylemat, k?opot, czy co tam jeszcze siedzi w twojej g?owie. Robisz tabelk? rozwi?za? jakie przychodz? ci do g?owy i pod ka?dym z nich, wypisujesz plusy i minusy, czyli co mo?e wydarzy? si? dobrego i z?ego, po wybraniu danej opcji. Je?eli nie mo?esz wymy?li? ?adnych plusów, zamknij oczy i postaraj si? zobaczy? g??biej. My?lisz, ?e to idiotyczne? Trudno. My?l sobie co chcesz, ale dzia?aj dalej. Nie staraj si? na si?? wmawia? sobie, ?e nic dobrego z tego nie wyjdzie, bo tak w?a?nie si? stanie. Zamknij te cholerne oczy i zobacz si? we w?asnej skórze, po drugiej stronie lustra. Zobacz mo?liwo?ci wynikaj?ce z wybrania kolejnych rozwi?za?, Jakie dobra wynikaj? z twojej decyzji, a jakie widzisz przeciwno?ci. Wybierz ka?d? z opcji rozwi?zuj?cej twój problem i dojrzyj wszystkie korzy?ci z niej wynikaj?ce.

Gwarantuj?, ?e takowe s?, trzeba tylko spogl?da? g??biej i wy?wiczy? w sobie nawyk widzenia wi?cej plusów ni? minusów. Cho? nie jest to ?atwe, to na pewno jest lepsze ni? siedzenie i martwienie si? bez szukania rozwi?za?.

Po g??bokiej analizie twojego problemu, powinna? widzie? ju? kilka mo?liwych opcji do wyboru, a nawet wyeliminowa? najgorszy ze scenariuszy. Je?eli wci?? nie jeste? w stanie tego zrobi?, wró? do kartki nast?pnego dnia. Nie wyrzucaj jej od razu. Przeanalizuj jeszcze raz na ch?odno, a by? mo?e uda Ci si? doda? kolejne mo?liwe wyj?cia z sytuacji, których wcze?niej nie dostrzega?a?.

Po co mia?aby? to robi??

Odpowied? jest oczywista. Z siedzenia i my?lenia o tym, ?e jest ci??ko podj?? trudn? decyzj? ?yciow?, nic nie wynika. Ka?dy boryka si? z jakimi? problemami. Ka?dy ma swoje trudne sytuacje, które dla ciebie mog? wydawa? si? zupe?nie nieistotne, lub ?atwe do pokonania. Nawet najwi?ksi tego ?wiata, codziennie borykaj? si? z k?opotami, ale jedno jest pewne. Nigdzie tego nie og?aszaj?, poniewa? sami wiedz? jak sobie z nimi poradzi?, a po za tym nikogo nie obchodzi, z jakimi trudno?ciami, musi  zderzy? si? milioner.

Problem z którym walcz?, czyli jak d?ugo jeszcze zosta? za granic? bez rodziny, mo?e by? dla ciebie ?mieszny, albo tak samo jak dla mnie trudny do rozwi?zania. Nie mog? si? porównywa? z osobami, które maj? na przyk?ad ci??ko chore dzieci, by?oby to absurdalne, ale z drugiej strony nie oceniam (i ty te? nie powinna?), ludzi, którzy zastanawiaj? czy zostawi? prac? za 7000z? i i?? do innej firmy za 9000z?. To równie? s? dylematy, z którymi na codzie? ludzie si? spotykaj?. I cho? z pozoru dla wi?kszo?ci z nas wydaj? si? one b?ahe, to dla innych mog? by? twardym orzechem do zgryzienia.

Nie oceniaj wi?c tych, którzy w twoim mniemaniu nie maj? problemów, bo to w niczym nie pomo?e rozwi?za? Ci tych twoich w?asnych. Zarzucanie swojego mózgu informacjami, które nie przynosz? ?adnej warto?ci, nie ma najmniejszego sensu. Zajmij si? tym co jest dla ciebie najwa?niejsze, czyli szukanie rozwi?za?.

Jakie korzy?ci pojawiaj? si? po znalezieniu rozwi?zania k?opotu?

Nasz mózg walczy z oko?o 60000 my?li ka?dego dnia, z czego wi?kszo?? jest negatywna. Nic wi?c dziwnego, ?e trudno jest, cieszy? si? z ?ycia i jego codziennej dawki s?o?ca, dlatego te?, ludzie na ogó? chodz? smutni i zrezygnowani. Problemy z jakimi przychodzi nam si? zderzy? ka?dego dnia, s? dla nas ci??arem, z którym 95% populacji nie wie jak walczy?. Nawet je?eli wydaje nam si?, ?e panujemy nad sytuacj?, to cz?sto tak nie jest. Dlatego dobrym rozwi?zaniem jest rozpisanie wszystkiego na czynniki pierwsze i odnalezienie najlepszego rozwi?zania swojego k?opotu.

Je?eli nie przedstawisz na papierze, gotowych rozwi?za?, a jedynie b?dziesz je analizowa? w twojej g?owie, to mózg zrobi ci delikatnie mówi?c psikusa. Nasze narz?dzie do my?lenia, jest tak stworzone, ?eby nas chroni? i za ka?dym razem b?dzie stara? si? „wmówi? Ci”, ?e dane wyj?cie jest z?e. Zanim znajdziesz wszystkie pozytywne aspekty rozwi?zuj?ce twój problem, on równie? „zrobi swoj? robot?” i znajdzie za ciebie wszystkie negatywne cz??ci planu, a ty w zale?no?ci od twoich umiej?tno?ci rozmawiania z w?asnymi my?lami, poddasz si? pr?dzej czy pó?niej.

Je?eli wpis ten wydaje Ci si? dziwny lub ?mieszny, to ?ycz? Ci wszystkiego dobrego i wierz?, ?e potrafisz samodzielnie upora? si? z w?asnymi trudno?ciami. Ale, je?eli jeste? osob? otwart? i ciekaw? nowych dozna?, to serdecznie zach?cam do sprawdzenia sposobu z kartk? i rozwi?zaniami. Nie chodzi tutaj o to, ?eby popisa? sobie na kartce, ale o to. ?eby powalczy? z w?asnymi my?lami, oraz rozwi?za? problem, z którym aktualnie si? borykasz.

Dzi?kuje Ci za przeczytanie tego wpisu, je?eli uwa?asz, ?e mo?e on pomóc twoim bliskim, podziel si? nim prosz? na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Razem dotrzemy do wi?kszej ilo?ci czytelników. Mi?ego dnia.

Photo by Daria Nepriakhina and Ross Findon 

 

 

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: