fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Urodziny dla dziecka, czyli naga prawda 21-ego wieku,

Dzie? urodzin dziecka jest dniem wyj?tkowym, bez dwóch zda?. Dzie? ten jednak powinien by? wyj?tkowy g?ównie dla dziecka, a nie dla jego rodziców.

Dziecko i jego urodziny

Temat urodzin pojawia si? ostatnio coraz cz??ciej w internecie. A to, co kupi?? Gdzie zabra? dziecko? Ile dzieci zaprosi?? Kto powinien by? na urodzinach, ca?a grupa (klasa) czy tylko cz???? Im starsze dziecko tym wi?cej przygotowa? i strachu.

Dlaczego tak si? dzieje? Ci??ko jest jednoznacznie odpowiedzie? na to pytanie, ale kilka przyk?adowych zachowa? rodziców, nasuwa smutne wnioski. Smutne, nie dlatego, ?e dziecko b?dzie mia?o „s?abe” urodziny, ale dlatego, ?e te urodziny zale?? przede wszystkim od portfela rodziców.

urodziny dla dziecka

Czasy si? zmieniaj?, wi?c nie b?d? si? rozpisywa? jak to by?o kiedy?, a jak jest dzisiaj. Kiedy? dziecko dosta?o jedn? zabawk? i by?o szcz??liwe, a teraz 15 jest za ma?o, ale to wszystko jest tylko nasza wina. Rodzice rozpieszczaj? swoje dzieci, do tego dochodz? babcie, ciocie i inne ludziowie. Kupujemy coraz to lepsze, ciekawsze i oryginalne zabawki, bo wydaje nam si?, ?e to, akurat dziecko uszcz??liwi. Do tego dochodzi presja ze strony dzieci, które na widok kolorowych ?wiecide?ek dostaj? ma?piego rozumu. Mija jednak kilka dni i zabawka, która mia?a zajmowa? mu ca?e dnie, le?y w k?cie, albo szufladzie wraz z innymi, niepotrzebnymi ju? sprz?tami, które kiedy?, pragn?? dosta? za ka?d? cen?.

Jak si? oprze?

Sklepy dla dzieci, czaj? si? na ka?dym kroku. Reklam z zabawkami w telewizji jest tyle, ?e portfel nam zaczyna roni? ?zy, jak je ogl?da. Przy ka?dej kasie w supermarkecie, stoi masa niepotrzebnych nikomu pierdó?, które dzieci widz? i od razu maj? na nie ochot?. Stoiska w sklepach s? tak zaplanowane, ?eby dziecko zauwa?y?o, co czai si? za zakr?tem. A ty cz?owieku m?cz si?, kup, p?a? i p?acz. T?um psychologów, pracuje nad odpowiednim roz?o?eniem towaru, ?eby bro? Panie Bo?e, dziecko nie wysz?o ze sklepu z pustymi r?kami.

No ?atwo nie jest, dlatego potem jak przychodzi ten wyj?tkowy dzie? urodzin, to zwyk?a zabawka ze sklepu, które dziecko dostaje bez okazji, wydaje si? zbyt ma?ym i nieodpowiednim prezentem. Szukamy wi?c cudownych, oryginalnych rzeczy na Allegro, a wystarczy poobserwowa? dziecko, co tak naprawd? sprawia mu przyjemno??. Pyta? oczywi?cie kilkulatka co chce dosta?, nie ma sensu. Odpowied? b?dzie albo oczywista, albo lista „niezb?dnych” rzeczy, mo?e przekroczy? nasze oczekiwanie.

Gdzie to przyj?cie?

Prezenty to jeden k?opot, ale gdzie zrobi? urodziny, to ju? jest powa?niejszy dylemat. Czytam i nie wierz?, ?e mo?na mie? takie problemy. Sposobów na urz?dzenie urodzin dla dziecka znajdziesz tysi?ce. Pocz?wszy od imprezy w domu dla najbli?szych, sko?czywszy na party w plenerze z zamkiem dmuchanym, klaunem i Bóg jeden wie czym jeszcze. Pytanie brzmi, dla kogo jest to wszystko? Czy zawsze chodzi nam o dobro dziecka? Czy naprawd? robimy zamieszanie, wokó? urodzin dziecka z my?l? o jego szcz??ciu?

Otó? bardzo cz?sto tak nie jest. Nie chc? tu nikogo obra?a?, ani wywo?a? niepotrzebnej burzy s?ownej, je?li kto? ma wystarczaj?co du?y portfel, aby zaprosi?, 20-stk? dzieciaków, wraz z ich rodzicami, to bardzo prosz?. Tylko nie oszukujcie si? sami, ?e robicie to wy??cznie dlatego, ?e dziecko tego chcia?o, bo w takie bajki to nawet dwulatek nie uwierzy.

Kilkuletnie dziecko, dajmy na to z przedszkola, jest ju? na tyle rozumne, ?e jego nadchodz?ce urodziny b?dzie chcia?o sp?dzi?, w gronie kolegów, by? mo?e jakiego? kuzynostwa i rodziny. Je?li my nie podpowiemy mu, ?e mo?na zamówi? klowna, dmuchany zamek i malowanie twarzy, to sam bobik na to nie wpadnie.

urodziny dla dziecka

A jak b?d? chcieli jecha? do muzeum lotnictwa, to zabierzesz ich do muzeum lotnictwa ku…

Kolejnym problemem mo?e okaza? si? sposób w jaki wyprawimy urodziny dziecku. Bez wzgl?du na to, kogo zaprosimy i gdzie si? to odb?dzie, ka?dy mo?e nas pochwali? za zorganizowanie super imprezy, lub przeciwnie, ka?dy mo?e nas palcami wytyka? za kiepskie planowanie (cho? ten przypadek to raczej za plecami), dlatego staramy si? wszystko tak ustawi?, ?eby nikomu ptasiego mleczka nie brakowa?o. Siedzi w nas co? tak zakorzenione, ?e cudze zadowolenie stawiamy ponad w?asne szcz??cie i bez wzgl?du na to jak czuje si? nasze dziecko, wa?niejsze jest, czy go?cie byli zadowoleni.

Nie ma to jednak wi?kszego znaczenia dla naszego dziecka, które w przeciwie?stwie do ciebie, guzik obchodzi jak poczuli si? go?cie, czy wszystkim si? podoba?o, i czy ka?dy mia? za przeproszeniem, co do g?by w?o?y?.

Oooo, komunie maj?….a nie, to urodziny s?

Nast?pmnym ciekawym zjawiskiem, jest wyprawianie wielkich urodzin kilkulatkowi, wraz z grup? z przedszkola lub szko?y, które z zachwytem przygl?daj? si? i uczestnicz? w ró?nych zabaw, które s? ?e tak powiem w pakiecie, a potem oczekuj?, ?e ich urodziny b?d? takie same. S? rodzice, których na to sta?, oraz tacy którzy cz?sto nie mog? sobie pozwoli? na zwyk?y tort, wi???c koniec z ko?cem.

Kochani rodzice, poniewa? wierz?, ?e wi?kszo?? z nas jest do?? m?dr? spo?eczno?ci? i je?eli wyprawiamy dziecku urodziny za 2-miesi?czn? pensj? kasjerki z biedronki, to mam równie? nadziej?, ?e jeste?my na tyle empatyczni, i? potrafimy zrozumie?, ?e nasze dziecko zosta?o zaproszone na urodziny do domu kolegi, u którego si? nie przelewa i restauracji z klownem, nie b?dzie, oraz ?e b?dziemy potrafili wyt?umaczy? naszemu dziecku, ?e w niczym nie jest lepszy od ch?opaka, którego nie sta? na wystawne przyj?cie.

Problem jednak istnieje w oczach dziecka, które nie do ko?ca rozumie dlaczego kolega mia? urodziny w McDonaldzie, z balonami i fajerwerkami a on nie mo?e mie?. Ró?nice spo?eczne, pomi?dzy rówiesnikami s? ci??kim tematem do wyja?nienia dla dziecka. Nie da si? tego wyt?umaczy? tak w kilku zdaniach. Rozmow? jednak polecam zacz??, od najm?odszych lat, poniewa? nie wiadomo kiedy mo?emy spodziewa? si? zaproszenia naszego dziecka na wystawne urodziny, a to doprowadzi szkraba do miliona pyta? DLACZEGO?

Zapominaj?c jednak o podziale spo?ecznym, we?my wszyscy pod uwag? rzecz najwa?niejsz?. Do jasnej anielci to s? tylko urodziny, które powinni?my sp?dzi? z dzieckiem, tak jak ono tego chce, a nie tak jak wypada w?ród jego rówie?ników. Nie róbmy z tego bankietów, wesel czy innych komunii. Dziecko potrzebuje tak naprawd? mi?o?ci i zrozumienia od rodziców, a nie wystawnego przyj?cia, dla po?owy miasta, z którego maluch wi?kszo?ci nie poznaje.

Nie dajmy si? wi?c ponie?? emocjom i sprawmy aby nasze dzieci mia?y w ten dzie?  wszystko o czym marz?, a nie wszystko co wypada mie? 🙂

Jesli spodoba? ci si? ten post i masz ochot? rozes?a? go po ?wiecie, to serdecznie zapraszam i przesy?am u?mieszek. Sprawd? równie? Dobry start, czyli 300z? dla rodziców

 

Photo by Gaelle Marcel on Unsplash

2 KOMENTARZE

  1. To jest strasznie smutne co dzi? si? dzieje… Jak ja by?am ma?a, to urodziny robi?o si? w domu. By? tort, chipsy i ciastka, a jak u kogo? by?y lody to ju? by?o MEGA! Nikomu przez my?l nie przechodzi?o robienie urodzin po jakich? knajpach… dzisiejsza wszechobecna komercja to co?, co wiem, ?e b?dzie mi utrudnia?o i chwialami zabiera?o rado?? macierzy?stwa…

    • To prawda niestety. Jak byli?my mali to nikt si? nie przejmowa? urodzinami. Jak przyjecha?a babcia i da?a 20z? to by? Max mo?liwo?ci, a teraz to jedna wielka masakra. I co nas jeszcze czeka to si? boj? pomy?le?.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: