fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Rozwój dziecka

Nie potrzebuj? nocnika, przecie? mam pampersy.

Podoba wam si? tytu?, s? to s?owa mojego szkraba, podczas nauki siadania na nocniku.

nocnik

Oddawaj pampersy

Ka?dy z nas przechodzi przez etap „?egnaj pampers, witaj nocnik”. Sprawa jest oczywi?cie indywidualna, znam dzieci, które tak bardzo nie chcia?y siada? na plastikowego potwora, ?e od razu wskoczy?y na toalet? dla doros?ych. Kto wie czy to nie najlepsze rozwi?zanie, ale wiadomo, ?e dla wi?kszo?ci maluchów to nocniczek b?dzie nast?pn? przygod? w ich ?yciu.

Kiedy dzieci, s? gotowe do porzucenia pampsika, to cz?sto jest spraw? sporn?. Czytaj?c ró?ne komentarze w internecie natrafimy na takie, w których babcie czy dziadkowie, s? wr?cz w?ciekli jak mo?na tak d?ugo pozwala? na sikanie w pieluch?. Kilkadziesi?t lub kilkana?cie lat temu, pieluchy by?y tetrowe, pralek te? nie by?o, wi?c nic dziwnego, ?e ka?dy szybko d??y? do przej?cia swojego dziecka na wy?szy level.

Dzisiaj jest pod tym wzgl?dem o wiele wygodniej, ma?y narobi co musi, ty to do pojemnika czy kosza wyrzucisz i po k?opocie. Oczywi?cie nie namawiam do lenistwa czy wygodnictwa, ale moim skromnym zdaniem dziecko musi czu? si? gotowe do podj?cia wyzwania. Wsz?dzie w ksi??kach czy innych poradnikach pisze si?, ?e odpowiedni czas to mi?dzy 8 a 20 miesi?cem ?ycia. A co je?li to jeszcze nie ten moment, a co je?li dziecko za ka?dym razem ucieka i p?acze, ?e niby mu si?  kupki nie chce, a 10 minut pó?niej gdzie? z k?ta dochodzi niezbyt mi?y zapaszek.

nocnik

Pomog? ci

Jak pomóc kluseczce w tej sprawie. Przede wszystkim do niczego, nie przymusza?, ty te? nie lubisz by? zmuszany/a do czegokolwiek. Tak wi?c na spokojnie wyt?umaczy? o co chodzi z tym ca?ym nocnikiem, oczywi?cie je?li dziecko du?o ju? rozumie, ale w np. 18 miesi?cu ?ycia, bobiki ju? du?o ogarniaj?.

Pozwólmy im na zabaw? i oswojenie si? z nocnikiem. Nie krzycz na malca je?li przez pó? dnia chodzi? z nim na g?owie krzycz?c, ?e to nowy kapelusz. W ko?cu nocnik jest czysty, (chyba) a dziecko próbuje si? do niego przyzwyczai? na swój sposób, czasem dla nas niezrozumia?y.

Nie polecam tak?e porównywa? go do innych dzieci, Zuzka ju? dawno robi, Marysia te?, a ty jeszcze nie, chyba s? m?drzejsze od ciebie. To przyk?ad zdania, które cz?sto s?ycha? u rodziców (imiona zosta?y zmienione aby nie urazi? czyich? uczu??). Chocia? z drugiej strony porównanie do starszego rodze?stwa z których maluchy lubi? bra? przyk?ad, mo?e czasem bardziej pomóc ani?eli zaszkodzi?.

Pochwal go za ka?d? nawet kropl? jak? si? uda?o wycisn??, zamiast st?ka? „tylko tyle zrobi?e?”.  Bobas przez t? chwil? dumy i szcz??cia na twojej twarzy, poczuje si? jak Alexander Bell, gdy stworzy? pierwszy telefon. A fakt ten pomo?e mu w kolejnych dniach prób.

Uda?o si?

Je?li wydaje ci si?, ?e malec po kilku przymiarkach i sukcesach, przekona? si? do nocnika, ?ci?gnij pampika i szykuj ciuchy na zmian?. Mog? by? potrzebne ( chocia? tutaj regu?y nie ma, oby si? nie przyda?y). Co do pieluchy na noc to my?l?, ?e przez krótki jeszcze czas mo?na zak?ada?, ale nie za d?ugi. Szkrab musi wiedzie?, ?e to jest ten etap gdzie pieluchom mówimy papa. Zaopatrzcie si? w nieprzemakalne prze?cierad?o i po k?opocie.

No i tutaj ju? dochodzimy do zdania, które wypowiadaj? rodzice stanowczo za cz?sto. „A mo?e siku ci si? chc?, przynie?? ci nocniczek”. Do jasnej Anielci jak malec b?dzie chcia? co? zrobi? to powie, pomacha, ewentualnie sam sobie pójdzie i zrobi co b?dzie chcia?. Czy ty by? chcia?/a, ?eby co 15 minut kto? ci co? do picia proponowa?, no nie s?dz?. Daj dziecku luz, takie podpytywanie co chwile mo?e bardziej zaszkodzi? ni? pomóc.

 

Mam nadziej? ?e troch? z tej wiedzy zaczerpniecie, a je?li macie jaki? dodatkowy ciekawy pomys? to piszcie na dole. Je?li spodoba? ci si? te post, podziel si? nim prosz? ze znajomymi na profilu spo?eczno?ciowym, aby wi?cej osób mog?o go zobaczy?. Dzi?kuje i pozdrawiam nocnikowiczów.

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: