fbpx

Nie próbuj by? idealnym rodzicem, nikomu si? to jeszcze nie uda?o

Czas na zmiany Rozwój dziecka

Czytaj ksi??ki dla dzieci. Pomo?esz sobie i dziecku

Dlaczego to takie wa?ne, aby dzieci poznawa?y ?wiat kreowany w ksi??eczkach dla najm?odszych. Czy czytanie dzieciom, naprawd? wspiera ich rozwój? Czy nie lepiej puszcza? im bajki w postaci filmów i kreskówek

Co my?l? na temat bajek w internecie mo?esz przeczyta? tutaj. Mo?esz sprawdzi? to teraz, ale potem wró? prosz?:)

O tym jakie korzy?ci mo?na osi?gn?? poprzez czytanie najm?odszym, pisano ju? wiele i dos?ownie wsz?dzie, wi?c nie ma co otwartych drzwi wywa?a?. Poni?ej znajdziesz kilka przyk?adów dla których warto dziecku poczyta? przynajmniej kilka minut dziennie.

Czytaj ksi??ki dla dzieci

  • budujesz wi?? pomi?dzy rodzicem i dzieckiem oraz zaspokajasz jego  potrzeby emocjonalne,
  •  wzmacniasz jego poczucie w?asnej warto?ci, oraz wspierasz jego rozwój psychiczny,
  • uczysz j?zyka, rozwijasz s?ownictwo, dajesz swobod? w mówieniu,

Te i wiele innych przyk?adów znajdziesz na przyk?ad tutaj. Znajdziesz tam wiele profitów, które wp?ywaj? na nasze dzieci. Ale to nie tylko dziecko czerpie z tego korzy?ci. Co wi?c rodzic zyskuje, czytaj?c dziecku bajki, lub ksi??ki dla kilkuletnich dzieci.

Pami?tam jak by?em ma?y (chyba dalej jestem), no dobra m?odszy, to lubi?em ksi??ki przygodowe, jak np: Tomek w krainie kangurów. A moj? ulubion? pozycj? by?a: Przygody Tomka Sawyera, Marka Twain’a.  Czyta?em j? kilkana?cie razy. Potem przysz?y wi?ksze wyzwania, w postaci lektur szkolnych. Niektóre fajne inne troch? mniej. No i odechcia?o mi si? czyta? na dobre. Wydaje mi si?, ?e problem polega? na tym, ?e te ksi??ki szkolne musia?em przeczyta?, bo nauczycielka kaza?a, i to sprawia?o niech?? ich poznawania.

Jak wi?c ja mam przekaza? ch?? poznawania wiedzy z ksi??ek mojemu m?odemu, jak sam nie by?em najlepszym przyk?adem. Móg?bym popróbowa? sposobami jakie pami?tam z dzieci?stwa.

  • Przeczyta?e? ju? lektur??
  • Jutro masz sprawdzian a ty siedzisz i nic nie czytasz.
  • Ja si? za ciebie nie naucz?.

I mój ulubiony. Jak tylko ?piewa?em jak?? fajn? piosenk?, która lecia?a w radio, to da?o si? s?ysze?: „?eby? ty tak histori? i Polski recytowa?, to by by?o dobrze”. No jak mia?em to recytowa? jak one nudne by?y jak cholera, przeciwnie do Boys, Niecików, czy co tam jeszcze ?piewa?em.

Dzisiaj ju? wiem, ?e lektury to nie takie z?o najgorsze. Przes?ucha?em w audiobookach prawie wszystkie jakie pami?tam, ?e mia?em przeczyta? i to ca?kiem ciekawe pozycje. Ale nie cofn? sie do szko?y, ?eby je opowiedzie? pani. A szkoda.

No dobra bo odchodz? od tematu. Dlaczego rodzic powinien czyta? ksi??ki dla dzieci i to nie tylko wtedy, kiedy czyta dzieciom, ale tak?e sam dla siebie.

Pierwszym od czego zacz?? nale?y to fakt, ?e czytanie dziecku, zbli?a nas do siebie. Zgodzi? si? trzeba, ?e to pi?kne chwile kiedy mo?esz siedzie? ko?o dziecka z ksi??k?, podk?ada? g?osy zwierz?tek, i patrze? jak dziecku sprawia ogromn? rado?? jak si? anga?ujesz. Ale to nie wszystko.

Zacznij czyta? krótkie ksi??ki

Je?li nie jeste? zwolennikiem czytania (jak ja dawniej), a chcesz ?eby twoje dziecko by?o, to nie ma innej krótszej drogi. Musisz zacz?? czyta?. Pozycje 500-stronicowe z biblioteki, które mog? ci? wystraszy?, nie s? najlepszym pocz?tkiem. Dlatego mo?esz zacz?? od ksi??ek dla dzieci. Mo?e nie jakich? krótkich, ale ju? stustronicowa opowie?? o przygodach ma?ego ch?opca, mo?e ci? zaciekawi?. Pr?dzej czy pó?niej obudzisz w sobie ch?? czytania wi?kszych i powa?niejszych lektur.

Dziel si? informacj?

Je?li twoje dziecko ju? samo potrafi czyta?, to ta sama przeczytana ksi??ka mo?e by? idealnym tematem do rozmów, nawet gdy dziecko ma gorszy humor, to ch?tnie us?yszy co zrobi?by bohater opowie?ci na jego miejscu. A je?li szkrab ledwo wystaje z ?ó?eczka to ekscytacja z jak? mu opowiesz ksi??eczk? sprawi, ?e wyskoczy zza „krat” z zachwytu.

Jak krowie na rowie

Ksi??ki dla dzieci s? napisane prostym j?zykiem, jak krowie na rowie. Tak, ?eby najm?odsi zrozumieli temat. Wi?c je?li potrzebujesz co? szybko znale?? albo zaciekawi? ci? jaki? temat, mo?esz zacz?? poszukiwania w ksi??kach dla dzieci w kategorii literatura faktu. Cz?sto trafisz w nich na ciekaw? interpretacj? danego w?tku z przyk?adami lub mapami, których w literaturze dla doros?ych brak.

Ksi??ka lekiem na stres

Stres towarzyszy nam prawie codziennie, ale nawet kieliszek wina, nie jest w stanie tak ci? zrelaksowa? jak dobra ksi??ka. Po co od razu si?ga? po najgorsze rozwi?zania, skoro mo?na z?apa? ciekaw? pozycj? w pokoju dziecka. A zw?aszcza napisan? prostym j?zykiem z mnóstwem wyimaginowanych bohaterskich czynów np: piratów. Zanurzy? si? w opowie?ci i zapomnie? o przykrych wydarzeniach. Gwarantuj? ?e dzia?a.

Literatura jak ka?da inna

Je?li jeste? zdania, ?e literatura dzieci?ca jest tylko dla dzieci, to znajd? prosz? jak?? dobr? ksi??k?, powiedzmy Astrid Lindgren i zacznij od niej. Przekonasz si?, ?e czytanie o  przygodach rudow?osej dziewczynki mo?e przynie?? ci wiele rado?ci i na pewno nie zosta?a wydana tylko dla dzieci. Wielu pisarzy zaczyna?o od wierszy, nowel, a ko?czy?o na opowiadaniach dla dzieci. Tak?e nie wyrzucajmy ich od razu do kosza.

Na koniec pragn? zaznaczy?, ?e je?li jeste? na etapie czytania bardziej zaawansowanych pozycji jak np; Pot?ga pod?wiadomo?ci, czy 7 Nawyków skutecznego dzia?ania, to napewno nie cofniesz si? do opowie?ci o pastuszkach. Ca?kowicie ci? rozumiem. Ale w takim wypadku mo?esz czyta? ksi??ki dla dzieci w obecno?ci dziecka. Tak aby ono równie? mog?o si? zainteresowa? literatur?. Pami?tajmy, ?e dzieci obserwuj? nasze zachowania wi?c je?li z?apie ci? na czytaniu, pr?dzej czy pó?niej samo b?dzie chcia?o czyta?.

 

Je?li spodoba? ci si? ten wpis, skopiuj go prosz? i udost?pnij na swoim profilu spo?eczno?ciowym. Pomo?esz dotrze? w ten sposób do szerszego grona osób zainteresowanych tematyk? ksi??ek. Dzi?kuje

1 KOMENTARZ

Dodaj komentarz

%d bloggers like this: