Warning: array_merge(): Argument #2 is not an array in /home/nostress/domains/nostressbaby.com/public_html/wp-content/plugins/cookie-notice/cookie-notice.php on line 102
Poka? ?wiat w kolorach -
This is Default Slide 1 Title

This is Default Slide 1 Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Read more
This is Default Slide 2 Title

This is Default Slide 2 Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Read more
This is Default Slide 3 Title

This is Default Slide 3 Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Read more
This is Default Slide 4 Title

This is Default Slide 4 Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Read more
This is Default Slide 5 Title

This is Default Slide 5 Title

You can completely customize Slide Background Image, Title, Text, Link URL and Text.

Navigate to Admin Panel -> Left Menu -> Appearance -> Customize -> Slider Section, update slider fields and save changes.

Read more

Poka? ?wiat w kolorach

wychowanie dziecka

Wychowanie dziecka

W dzisiejszym ?wiecie internetu, komputerów, tabletów, i innych cudownych odkry? dwudziestego pierwszego wieku, informacji nam nie brakuje. Na ka?dy temat. A skoro na ka?dy, to na temat wychowania dzieci równie?. Wg??biaj?c si? w „tajniki” wychowania dziecka krok po kroku, natrafimy na „ekspertów”, których wiedza jest delikatnie mówi?c ograniczona. Znajdziemy równie? mnóstwo osób z wykszta?ceniem np: psychologicznym, które przez wiele lat pracowa?y z dzie?mi. Ich porady mog? by? na pewno pomocne i bardzo przydatne. Nie zapominajmy o ogromnej ilo?ci blogów parentingowych, gdzie informacji, co, gdzie i jak, znajdziemy co niemiara. Wspomnie? nale?y tak?e o rodzicach komentuj?cych posty wszelakie. Ich wiedza mo?e by? równie? du?? pomoc?, (albo wr?cz przeciwnie) przy trudno?ciach z dzie?mi. Wi?c jak? Nie mamy si? o co martwi?, na ka?dy problem znajdziemy odpowied?. Czy?by?

Nie neguj?c ani jednej powy?szej sugestii oraz pomijaj?c fakt, ?e ka?de dziecko jest inne, i ka?de z nich mo?e zareagowa? inaczej, trzeba uwzgl?dni? czasy w jakich ?yjemy. Wszystko wko?o rozwija si? coraz szybciej. Nie wiemy do ko?ca nawet, jak szybko. Ale jedno mo?emy zauwa?y?, ?e przyspiesza. Dla przyk?adu w ostatnim dziesi?cioleciu nauka o mózgu czlowieka, zrobi?a wielki progres. Wiedz? mo?na przyswaja? ?atwiej, przyjemniej i co wa?ne,(szczególnie dla dzieci) ch?tniej. A w szko?ach ucz? tak samo jak 20 lat temu. Wi?c i w tej dziedzinie jeste?my do ty?u, a na zmiany jeszcze sobie troche poczekamy. Ka?dy powinien wi?c wiedz? uzupe?nia? co jaki? czas, ale nie ka?demu si? chce.

Po prostu tata

Edukacji nie zmieni?. Na osoby za edukacj? odpowiedzialn?, wp?ywu wi?kszego jako jednostka tak?e nie mam. Ale w zwi?zku z p?dz?cym do przodu ?wiatem, nie mam sobie, wiele do zarzucenia je?li chodzi o wychowanie dziecka. Mimo i? nie posiadam magistra z pedagogiki, i nie mam licencjatu z psychologii, to mam oczy, uszy i w?asny rozum.

Jestem prostym tat?, który w wychowaniu kieruje si? g?ównie zdrowym rozs?dkiem, logik? oraz szeroko poj?tym dobrem w?asnego dziecka. To on jest dla mnie najlepszym drogowskazem. Wszystkie informacje jakie zacz?rpn??em przez ostatnich kilka lat z wielu ciekawych ksi??ek, mi?dzy innymi na temat wychowania, da?y mi du?o wskazówek oraz ogrom niezb?dnej wiedzy. Ale nie ma takiej lektury, która ma odpowied? na wszystkie pytania. Wszystkiego wi?c si? nie dowiesz, bo jak i twoje, tak i ka?de inne dziecko ma w?asn? psychik? i „skuteczne metody” nie zawsze zadzia?aj?. Ale warto próbowa?. Nic co legalnie dost?pne, nie jest zakazane.

Zapraszam ci? wi?c do czytania niniejszego bloga, komentowania oraz odwiedzenia moich social media. Znajdziesz tutaj wiele typowych oraz nietypowych przyk?adów i porad, radzenia sobie z dzie?mi. Na koniec jako prosty tata, ?ycz? Ci du?o cierpliwo?ci do swojego dziecka i kierowania si? zdrowym rozs?dkiem przede wszystkim.